Year 2019, Volume 3 , Issue 2, Pages 23 - 42 2019-12-31

Algo-heuristik öğretim kuramıyla gerçekleştirilen örnek bir uygulama ve uygulamanın başarı düzeyine etkisi
A sample implicaiton with algo-heuristic teaching theory and the effect of application on success level

Mehmet ALTIN [1]


Bu çalışmada amaç, altı düşünme şapkası ve altı ayakkabı uygulaması tenikleri başarı testi sonuçları arasında sadece sunuş yolu stratejisiyle öğretim alan grubun ortalaması ile algo-heuristik öğretim kuramı dahilinde öğretim alan grubun ortalaması arasında anlamlı farklılık olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Araştırma, yarı-deneysel bir modelde desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu olarak Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda 2015-2016 öğretim yılında öğrenim görmekte olan 2. sınıf öğrencisi 87 katılımcı seçilmiştir. Veriler, altı düşünme şapkası ve altı ayakkabı uygulama tekniklerinin kontrol grubuna sadece sunuş yoluyla öğretim stratejisiyle, deney grubuna ise sunuş yoluyla öğretim stratejisiyle öğretime ek olarak algo-heuristik öğrenme kuramıyla gerçekleştirilen öğretimden sonra uygulanan başarı testi ile toplanmıştır. Uygulama sonrasında elde edilen veriler, bağımsız örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgulara dayalı olarak algo-heuristik öğretim kuramının altı düşünme şapkası ve altı ayakkabı uygulamasının öğretimi üzerinde anlamlı derecede etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

The aim of this study is to determine whether there is a significant difference between the six thinking hats and six shoe application achievement test results of the experimental group learning by algo-heuristic teaching theory and the control group learning by expository teaching strategy. In the research, quasi-experimental model was used. The study group comprises 87 second grade prospective teachers at the Department of Psychological Counselling and Guidance at the spring semester of 2015-2016 academic year. Data was acquired with achievement test applied to the control group after instruction of six thinking hats and six action shoes techniques by only expository learning strategy and to the experimental group after instruction of six thinking hats and six action shoes techniques within algo-heuristic teaching theory. Obtained data was analyzed by independent samples t-test. Based on the findings obtained at the end of the research, it is concluded that algo-heuristic teaching theory has a significant effect on the instruction of six thinking hats and six action shoes techniques.

 • Al Sheraa, R. F. H. and Abdul-kader, S. A. (2013). Designing a teaching-learning based on landamatics in computer architecture and ıts effect in achievement. Magistra, 84 (25).
 • Aygün, M. (2011). Algo–heuristik kurama dayalı harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğrencilerin sunum hazırlama becerilerine, bilgisayara karşı tutumlarına ve bilişim teknolojileri dersine güdülenme düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir.
 • Aygün, M. ve Korkmaz, Ö (2012). Impact of blended learning environments based on algo-heuristic theory on some variables. Mevlana International Journal of Education,2(2), 25-38.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (17. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (M. Bütün ve S. B. Demir, çev.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çırakoğlu, M. (2018). Algo-heuristik öğretim kuramına dayalı öğretim tasarımının 7. sınıf öğrencilerinin matematik performansı ve mantıksal düşünme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Aydın: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü.
 • De Bono, Edward (1998). Altı ayakkabılı uygulama tekniği (E. Tuzcular, çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Green, S. B., and Salkind, N. J., and Akey, T. M. (2000). Using SPSS for windows: analyzing and understanding data (2nd ed.). Upper Saadle River, NJ: Prentice Hall.
 • Kutlu, M. O., Akar Vural, R. ve Korkmaz, Ş. (2013). Öğretim tasarımı ve bilişsel, duyuşsal, psiko-motor alan öğrenmeleriyle ilgili kuramlar. Savaş Baştürk (ed.), Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (111-148). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Landa, L. (1995). Why schools fail to teach thinking and the ability to effectively learn and what to do about ıt (the landamatics solution). New York: Landamatics International.
 • Landa, L. (1998). Landamatics ınstructional design theory and methodology for teaching general methods of thinking. Annual Meeting of the American Educational Research Association sunulmuş bildiri. San Diego, CA, 13-17 Nisan.
 • Landamatics (2016). http://jcsites.juniata.edu/staff/pheasaj/insys525/landamatics adresinden 23.03.2016 tarihinden alıntılanmıştır.
 • Majid, N. J. A. ve Abbas, M. (2017). The effects of algo-heuristic lesson design on creative thinking, creative strengths and achievement of visual art subject. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(11), 395-406.
 • MEB (2016). MEB Mevzuat. mevzuat.meb.gov.tr adresinden 19.05.2016 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Rufi’i (2015). The development of algo-heuristic model: to ımprove student learning acquisition in statistics at elementary school teacher education. International Journal of Social Science and Humanity, 5(11), 937-943.
 • Setiawan, D. (2007). Indonesian’s High school e-learning system design using algo-heuristic model. The International Conference on Electrical Engineering and Informatics sunulan sözlü bildiri, Bandung, Endonezya.
 • Şimşek, A. (2014). Öğretim tasarımı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (4. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3825-6728
Author: Mehmet ALTIN (Primary Author)
Institution: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2019

Bibtex @research article { serd634701, journal = {Studies in Educational Research and Development}, issn = {}, eissn = {2618-6063}, address = {serd@artvin.edu.tr}, publisher = {Artvin Çoruh University}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {23 - 42}, doi = {}, title = {Algo-heuristik öğretim kuramıyla gerçekleştirilen örnek bir uygulama ve uygulamanın başarı düzeyine etkisi}, key = {cite}, author = {ALTIN, Mehmet} }
APA ALTIN, M . (2019). Algo-heuristik öğretim kuramıyla gerçekleştirilen örnek bir uygulama ve uygulamanın başarı düzeyine etkisi. Studies in Educational Research and Development , 3 (2) , 23-42 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/en/issue/51443/634701
MLA ALTIN, M . "Algo-heuristik öğretim kuramıyla gerçekleştirilen örnek bir uygulama ve uygulamanın başarı düzeyine etkisi". Studies in Educational Research and Development 3 (2019 ): 23-42 <http://serd.artvin.edu.tr/en/issue/51443/634701>
Chicago ALTIN, M . "Algo-heuristik öğretim kuramıyla gerçekleştirilen örnek bir uygulama ve uygulamanın başarı düzeyine etkisi". Studies in Educational Research and Development 3 (2019 ): 23-42
RIS TY - JOUR T1 - Algo-heuristik öğretim kuramıyla gerçekleştirilen örnek bir uygulama ve uygulamanın başarı düzeyine etkisi AU - Mehmet ALTIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Studies in Educational Research and Development JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 42 VL - 3 IS - 2 SN - -2618-6063 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Studies in Educational Research and Development Algo-heuristik öğretim kuramıyla gerçekleştirilen örnek bir uygulama ve uygulamanın başarı düzeyine etkisi %A Mehmet ALTIN %T Algo-heuristik öğretim kuramıyla gerçekleştirilen örnek bir uygulama ve uygulamanın başarı düzeyine etkisi %D 2019 %J Studies in Educational Research and Development %P -2618-6063 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD ALTIN, Mehmet . "Algo-heuristik öğretim kuramıyla gerçekleştirilen örnek bir uygulama ve uygulamanın başarı düzeyine etkisi". Studies in Educational Research and Development 3 / 2 (December 2020): 23-42 .
AMA ALTIN M . Algo-heuristik öğretim kuramıyla gerçekleştirilen örnek bir uygulama ve uygulamanın başarı düzeyine etkisi. SERD. 2019; 3(2): 23-42.
Vancouver ALTIN M . Algo-heuristik öğretim kuramıyla gerçekleştirilen örnek bir uygulama ve uygulamanın başarı düzeyine etkisi. Studies in Educational Research and Development. 2019; 3(2): 42-23.