Year 2020, Volume 4 , Issue 1, Pages 1 - 25 2020-06-30

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarında mükemmeliyetçilik
Perfectionism in social studies teacher candidates

Özlem ULU KALIN [1]


Bu çalışmada amaç sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınıf, cinsiyet ve lise türü değişkenlerine göre akademik mükemmeliyetçilik seviyelerini tespit etmektir. Bu amaca ulaşmak için 2017-2018 akademik yılında bir devlet üniversitesinde Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programında okuyan 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma grubunu oluşturan toplam 129 sosyal bilgiler öğretmen adayından veri toplamak için Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Ölçek sonucu elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik mükemmeliyetçilik düzeylerinin orta seviyede olduğu saptanmıştır. Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuç, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik mükemmeliyetçilik düzeylerinde cinsiyet ve lise türü değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olmamasıdır. Çalışma sonucunda sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 1. ve 4. sınıf öğrencileri arasında ve 1. ve 3. sınıf öğrencileri arasında üst sınıflar lehine akademik mükemmeliyetçilik düzeylerinde anlamlı bir farklılık varken; 2. sınıf öğrencilerinin herhangi bir sınıf düzeyi ile akademik mükemmeliyetçilik düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı saptanmıştır. Akademik mükemmeliyetçilik düzeyi ile akademik başarının arasında anlamlı bir ilişki olması, etkin insan yetiştirmeyi amaçlayan sosyal bilgiler öğretmen adaylarının başarıya ulaşabilmeleri için kendi akademik mükemmeliyetçilik düzeylerini yükseltebilmesi ve akademik mükemmeliyetçilik düzeyi yüksek bireyler yetiştirmeye gayret etmesi önerilir.

The aim of this study is to determine the academic perfectionism levels according to some variables such as class, gender and high school types of Social Studies teacher candidates. For the purpose of achieving this aim, the 1st, 2nd, 3rd and 4th grade students, who were studying at the Social Sciences Teacher Program at a public university, Faculty of Education in 2017-2018 Academic Year, were selected as the Study Group The Academic Perfectionism Scale and the Demographic Information Form were used to collect data from a total of 129 social sciences teacher candidates, who constituted the Study Group. The results obtained from the scale were analyzed by employing the SPSS Package Program. As a result of the study, it was determined that the academic perfectionism levels of the social sciences teacher candidates were in the middle level. Another result obtained in the study was that there were no significant differences in terms of gender and high school type variables in the academic perfectionism levels of social sciences teacher candidates. As a result of the study, there was a significant difference in the levels of academic perfectionism among 1st and 4th year students and 1st and 3rd year students of social studies teacher candidates; It was determined that there was no significant difference between any grade level and academic perfectionism level of 2nd grade students.The fact that there is a significant relation between the academic perfectionism level and academic achievement made us recommend that social science teachers who aim at effective human training should be able to raise their own academic perfectionism levels so that they might succeed; and also, they should try to raise individuals with high academic perfectionism levels.

 • Aktaş, H. (2017). Akademik güdülenme ile akademik özyeterlik arasındaki ilişki: İlahiyat fakültesi öğrencileri üzerine ampirik bir araştırma. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3), 1376-1398.
 • Altun, F. ve Yazıcı, H. (2010). Öğrencilerin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik özellikleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiler, International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 Nowember 2010, Antalya-Turkey.
 • Arthur, N. and Hayward, L. (1997). The relationships between perfectionism, standards for academic achievement and emotional distress in post secondary students. Journal of College Student Development, 38(6), 622,633.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bencik, S. (2006). Üstün yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçilik ve benlik algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Benk, A. (2006). Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçi kişilik özelliğinin psikolojik belirtilerle ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Istanbul.
 • Bowers, E. (2012). The everything guide to coping with perfectionism: overcome toxic perfectionism. Learn to embrace your mistakes and discover the potential for positive change. Maasachussets: Everything Books.
 • Bulut, R. ve Ocak, G. (2017). Öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarını etkileyen etmenler. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(2), 75-90.
 • Büyükbayraktar, Ç. (2011). Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçilik ve öfke ilişkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Canoya, S. (2010). Üniversite öğrencilerinin mükemmeliyetçilik boyutları ile sosyal anksiyete durumları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Lefkoşa.
 • Hewitt, P. L. And Flett, G. L. (1991). Perfectionism in the Self and Social Contexts: Conceptualization, Assessment and Association with Psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60, 456-470.
 • Erbaş, M. M. (2012). Öğretmen adaylarının mükemmeliyetçilik düzeylerinin red duyarlılığı ve öznel iyi oluş düzeylerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Eroğlu, K. (2018). Ortaokul 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin sosyal kaygıları ile benlik saygısı, anne-baba tutumları, mükemmeliyetçilik özellikleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Eskili, B. (2015). Erişkinlerin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile bazı değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Flett, G. L., Sawatzky, D. L., and Hewitt, P. L. (1995). Dimensions of perfectionism and goal commitment: A further comparison of two perfectionism measures. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 17(29), 111-124.
 • George, D. Ve Mallery, P. (2003). SPSS for indarl, step by step, a simple guide and reference. Fourth edition. Boston: Allyn and Bacon.
 • Hançer, A. H. (2016). Ortaokul öğrencilerinin olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik düzeyleri ile benlik saygısının incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 53, 265-274.
 • İlhan, M. ve Çetin, B. ve Öner Sünkür, M. (2013). Olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik ile ders çalışma becerileri arasındaki ilişkinin kanonik korelasyon ile incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10(1), 47-73.
 • Kahraman, S. ve Bulut Pedük, Ş. (2014). 6, 7 ve 8. Sınıf üstün yetenekli öğrencilerin mükemmeliyetçilik düzeylerinin belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 137-150.
 • Kalkan Dişbudak, Ş. (2016). Öğretim elemanlarının mükemmeliyetçilik ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Karababa, A. ve Acun Kapıkıran, N. (2014). Psikolojik danışmanlarda olumlu-olumsuz mükemmeliyetçilik düzeylerinin iş ve yaşam doyumunu yordamadaki rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(42), 138-147.
 • Karayiğit, N. (2017). Olumlu-olumsuz mükemmeliyetçilik ve dindarlık ilişkisi üzerine bir araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(54), 450-468.
 • Kaya, F. (2015). Üniversite öğrencilerinin affetme ve mükemmeliyetçilik düzeyleri arasındaki ilişki: duygusal zekânın aracı rolü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kiper, Y. C. (2016). Üniversite öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçlarının ve sosyal kaygılarının, mükemmeliyetçilik tutumlarını yordaması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 6(10), 127-155.
 • Koçoğlu, E. (2014). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler kavramına ilişkin imgesel algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(3), 107-126.
 • Leana-Taşçılar, M. Z. ve Kanlı, E. (2014). Investigation of Perfectionism and Self–Esteem Scores of Gifted and Average Students. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47(2), 1-20.
 • Leana-Taşçılar, M., Özyaprak, M., Güçyeter, Ş. vd. (2014) Üstün zekâli ve yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçiliğin değerlendirilmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 11-1(21), 31-45.
 • Odacı, H., Kalkan, M. ve Çikrıkci, Ö. (2017). Akademik mükemmeliyetçilik ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 353-366.
 • Odacı, H. ve Kaya, F. (2019). Mükemmeliyetçilik ve umutsuzluğun akademik erteleme davranışı üzerindeki rolü: üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9(1), 43-51.
 • Özgüngör, S. (2003). Mükemmeliyetçilik ve özerklik destekleyici davranışların amaç tarzları ile ilişkisi. Eğitim ve Bilim, 28(127), 25-30.
 • Ram, A. (2005). The relationship of positive and negative perfectionism to academic achievement motivation and well-bwing in tertiary students. Unpublished Master’s Thesis, University of Canterbury, New Zealand.
 • Sapmaz, F. (2006). Üniversite öğrencilerinin uyumlu ve uyumsuz mükemmeliyetçilik özelliklerinin psikolojik belirti düzeyleri açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Saracaloğlu, A. S., Altay, B. ve Eken, M. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyal problem çözme becerilerini yordayan değişkenler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(23), 680-722.
 • Saracaloğlu, A. S., Saygı, C. Yenice, N. vd. (2016). Müzik ve sınıf öğretmeni adaylarının mükemmeliyetçilik ve duygusal zekâ düzeylerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 70-89.
 • Sarıoğlu, A. F. (2011). Öğretmen adaylarının akademik erteleme eğilimi ile mükemmeliyetçilik düzeyleri arasında ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Satılmış, M. (2010). Öğrencilerin mükemmeliyetçilik tutumları ile anne baba tutumlarının karşılaştırılmalı incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Sayışman, S. (2018). Ergenlerin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile özgüvenleri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Suna Alataş, N. ve Kumcağız, H. (2019). Ergenlerin akademik erteleme davranışları, akademik öz yeterlik inançları ve mükemmeliyetçilik düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Erken Görünüm) DOI: 10.16986/HUJE.2019050341
 • Tuncer, B. (2006). Kaygı düzeyleri farklı üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin mükemmeliyetçilik özelliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, İ. D., Gençtanırım, D., Yalçın, İ. vd., (2008). Academic achievement, perfectionism and social support as predictors of test anxiety. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 287-296.
 • Yılmaz, M. A. (2016). Öğretmen çocuklarının mükemmeliyetçilik düzeyleri ile obsesif kompulsif belirtileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yusupu, R. (2015). Üniversite öğrencilerinde kariyer kararları ile mükemmeliyetçilik, öğrenme motivasyonu ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Yücel, C, Şen, Ü.S. (2019). Güzel sanatlar lisesi müzik bölümü öğrencilerinin mükemmeliyetçilik ve akademik erteleme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(3) , 1007-1032.
 • URL-1, (2019). Bürem Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi web sitesinden 26.09.2019 tarihinde erişilmiştir: https://burem.boun.edu.tr/node/55
 • URL-2, (2019). Yükseköğretim Kanunu web sayfasından 26.09.2019 tarihinde erişilmiştir: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-9317-5261
Author: Özlem ULU KALIN (Primary Author)
Institution: Artvin Çoruh Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

APA Ulu Kalın, Ö . (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarında mükemmeliyetçilik . Studies in Educational Research and Development , 4 (1) , 1-25 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/en/pub/issue/55559/713541