Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sınıf öğretmeni adaylarının görsel matematik okuryazarlıklarının incelenmesi: Nitel bir araştırma

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 132 - 156, 27.12.2017

Öz

Bu araştırma sınıf öğretmeni adaylarının görsel matematik okuryazarlıklarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırmanın doğasına uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcılarını, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir üniversitede birinci sınıfta öğrenim gören sınıf öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Sınıf öğretmeni adaylarının görsel matematik okuryazarlığını inceleyebilmek amacıyla Temel Matematik-1, Temel Matematik-2 derslerinin içeriğine yönelik yapılandırılmış görüşme formuyla veriler toplanmıştır. Görüşme formundaki sorular sembolik/görsel ifade ile sözel ifadenin birbirine çevrilmesi ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır.  Araştırmanın verileri ise,  görsel matematik okuryazarlığını bütüncül olarak görmek için betimsel analiz kullanılarak analiz edilmiştir. Bu bağlamda katılımcıların verdikleri cevaplar, Doğru, Kısmen Doğru ve Yanlış olmak üzere 3 kategoride değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, sınıf öğretmeni adaylarının sembolik/görsel ifadelerle sözel ifadeleri birbirlerine dönüştürürken matematiksel terminolojiyi tam doğru kullanamadıkları  söylenebilir.  Araştırmanın sonuçlarına uygun olarak gerekli öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Aksu, G., Güzeller, C.O. (2016). PISA 2012 matematik okuryazarlığı puanlarının karar ağacı yöntemiyle sınıflandırılması: Türkiye örneklemi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 41,101-122.
 • Akarsu-Yakar, E., Yılmaz, S. (2017). Mathematical language skills of 7th grade students in the process of transforming the real life situation into a mathematical expression in algebra. Journal of the Faculty of Education, 18(1), 292-310.
 • Altıntaş, E., Özdemir, Ş. A., Kerpiç, A. (2012). Öğretmen adaylarının matematik okur yazarlığı öz yeterlik algılarının bölümlere göre karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 26- 34.
 • Altun, M.(2016). Matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Baldi, S., Jin, Y., Green, P. J., & Herget, D. (2007). Highlights from PISA 2006: Performance of US 15-Year-Old Students in Science and Mathematics Literacy in an International Context. NCES 2008-016. National Center for Education Statistics.
 • Bekdemir, M., Duran, M. (2012). İlköğretim öğrencileri için görsel matematik okur yazarlığı öz yeterlik algı ölçeği (GMOYÖYAÖ)’ nin geliştirilmesi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 89- 115.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K.E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara.
 • Çalıkoğlu-Bali, G.(2002a). Matematik öğretiminde dil ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 57-61.
 • Çalıkoğlu-Bali, G.(2002b). Matematik öğretiminde dil. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 945-948.
 • Duran, M. (2013). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı hakkındaki görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 38-51.
 • Erol, M. (2015). Modelleme etkinliklerinin 9. sınıf öğrencilerinin matematiksel okuryazarlıkları ve inançları üzerine etkisi.(Yayımlanmamış doktora tezi), Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ersoy, Y. (1997). Okullarda matematik eğitimi: Matematikte okur- yazarlık. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 115- 120.
 • Göçer, A., Tabak, G. (2013). Öğretmen adaylarının görsel okur yazarlıkla ilgili algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 518-541.
 • Güneş, G., Gökçek, T. (2013). Öğretmen adaylarının matematı̇k okuryazarlık düzeylerı̇nı̇n belı̇rlenmesı̇. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 , 70-79.
 • Gürbüz, R., Şahin, S. (2015). 8. sinif öğrencilerinin çoklu temsiller arasindaki geçiş becerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1869-1888.
 • Jürges, H., Schneider, K., Senkbeil, M., & Carstensen, C. H. (2012). Assessment drives learning: The effect of central exit exams on curricular knowledge and mathematical literacy. Economics of Education Review, 31(1), 56-65.
 • Kurudayioğlu, M., Tüzel, M. S. (2010). 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 28(28), 283-298.
 • Mariani, S., & Hendikawati, P. (2017). Mathematizing Process of Junior High School Students to Improve Mathematics Literacy Refers PISA on RCP Learning. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 824, No. 1, p. 012049). IOP Publishing.
 • MEB. (2017). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul). Ankara: MEB Basımevi.
 • OECD (2010). PISA 2012 Mathematics Framework. OECD Publications. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46961598.pdf sitesinden 9.11.2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Ojese, B. (2011). Mathematics literacy: Are we able to put the mathematics we learn ınto everyday use? Journal of Mathematics Education, 4(1), 89-100.
 • Özgen, K., Bindaka, R. (2011). Determination of self-efficacy beliefs of high school students towards math literacy. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 1085-1089.
 • Pillai, S. P. M., Galloway, G., & Adu, E. O. (2017). Comparative studies of mathematical literacy/education: A literature review. International Journal of Educational Sciences, 16(1-3), 67-72.
 • Soytürk, İ. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlikleri ve matematiksel problem çözmeye yönelik inançlarının araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Stacey, K. (2015). The international assessment of mathematical literacy: PISA 2012 framework and items. In Selected regular lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education (pp. 771-790). Springer International Publishing.
 • Şahin, Ç., Kurudayıoğlu, M., Çelik. G.(2013). Türkçe öğretmeni adaylarının görsel okur yazarlıkları üzerine bir araştırma. Ana Dili Eğitim Dergisi, 1(1), 129-143.
 • Uysal, E., Yenilmez, K. (2011). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı düzeyi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2),1-15.
 • Uzun, Ö. Yenilmez, K. (2016). İktisadi ve idari bilimler fakültesi ögrencilerinin matematik okuryazarligi özyeterliklerinin incelenmesi: Esogü İİBF ögrencileri örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 71.
 • Tarım, K., Baypınar,K., Keklik,G. (2016). İlköğretim öğretmenlerinin matematik okur yazarlığı özyeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısıdan incelenmesi. Adıyaman Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bilimler Enstı̇tüsü Dergı̇sı̇, 8(21).847-870.
 • Tekin, B. ve Tekin, S. (2004). Matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık düzeyleri üzerine bir araştırma. http://matder.org.tr sitesinden 8.10.2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Tuluk, G. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının nokta, çizgi, yüzey ve uzay bilgileri ve çoklu temsilleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 361-384.
 • Tüzel, M. S. (2010). Görsel okuryazarlık. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 691-705.
 • Yeşildere, S. (2007). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel alan dilini kullanma yeterlikleri. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2). 62-70.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Yıldız, F. (2016). 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel sözel, sembolik ve görsel dili anlama ve kullanma becerilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Analysis of preservice elementary teachers visual mathematics literacy: A qualitative perspective

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 132 - 156, 27.12.2017

Öz

This research was completed with the aim of investigating the visual mathematical literacy of class teacher candidates. The research was designed with qualitative research patterns. Participants in the research comprised class teacher candidates attending first year at a university in the Eastern Black Sea region. With the aim of investigating the visual mathematical literacy of class teacher candidates, data were collected with a structured interview form based on the content of Basic Mathematics-1 and Basic Mathematics-2 classes. The interview form questions related to the translation of symbols/visual statements into verbal statements was prepared by the researchers. The research data was analyzed using descriptive analysis to observe the visual mathematical literacy as a whole. In this context, the answers given by participants were assessed in 3 categories as correct, partly correct and incorrect. The results of the research indicated that it is necessary that class teacher candidates use mathematical terminology well for good visual mathematical literacy. Necessary recommendations are presented in accordance with the results of the research.

Kaynakça

 • Aksu, G., Güzeller, C.O. (2016). PISA 2012 matematik okuryazarlığı puanlarının karar ağacı yöntemiyle sınıflandırılması: Türkiye örneklemi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 41,101-122.
 • Akarsu-Yakar, E., Yılmaz, S. (2017). Mathematical language skills of 7th grade students in the process of transforming the real life situation into a mathematical expression in algebra. Journal of the Faculty of Education, 18(1), 292-310.
 • Altıntaş, E., Özdemir, Ş. A., Kerpiç, A. (2012). Öğretmen adaylarının matematik okur yazarlığı öz yeterlik algılarının bölümlere göre karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 26- 34.
 • Altun, M.(2016). Matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Baldi, S., Jin, Y., Green, P. J., & Herget, D. (2007). Highlights from PISA 2006: Performance of US 15-Year-Old Students in Science and Mathematics Literacy in an International Context. NCES 2008-016. National Center for Education Statistics.
 • Bekdemir, M., Duran, M. (2012). İlköğretim öğrencileri için görsel matematik okur yazarlığı öz yeterlik algı ölçeği (GMOYÖYAÖ)’ nin geliştirilmesi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(1), 89- 115.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K.E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara.
 • Çalıkoğlu-Bali, G.(2002a). Matematik öğretiminde dil ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 57-61.
 • Çalıkoğlu-Bali, G.(2002b). Matematik öğretiminde dil. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 945-948.
 • Duran, M. (2013). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin görsel matematik okuryazarlığı hakkındaki görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2, 38-51.
 • Erol, M. (2015). Modelleme etkinliklerinin 9. sınıf öğrencilerinin matematiksel okuryazarlıkları ve inançları üzerine etkisi.(Yayımlanmamış doktora tezi), Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ersoy, Y. (1997). Okullarda matematik eğitimi: Matematikte okur- yazarlık. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 115- 120.
 • Göçer, A., Tabak, G. (2013). Öğretmen adaylarının görsel okur yazarlıkla ilgili algıları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 518-541.
 • Güneş, G., Gökçek, T. (2013). Öğretmen adaylarının matematı̇k okuryazarlık düzeylerı̇nı̇n belı̇rlenmesı̇. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 , 70-79.
 • Gürbüz, R., Şahin, S. (2015). 8. sinif öğrencilerinin çoklu temsiller arasindaki geçiş becerileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(4), 1869-1888.
 • Jürges, H., Schneider, K., Senkbeil, M., & Carstensen, C. H. (2012). Assessment drives learning: The effect of central exit exams on curricular knowledge and mathematical literacy. Economics of Education Review, 31(1), 56-65.
 • Kurudayioğlu, M., Tüzel, M. S. (2010). 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 28(28), 283-298.
 • Mariani, S., & Hendikawati, P. (2017). Mathematizing Process of Junior High School Students to Improve Mathematics Literacy Refers PISA on RCP Learning. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 824, No. 1, p. 012049). IOP Publishing.
 • MEB. (2017). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul). Ankara: MEB Basımevi.
 • OECD (2010). PISA 2012 Mathematics Framework. OECD Publications. http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/46961598.pdf sitesinden 9.11.2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Ojese, B. (2011). Mathematics literacy: Are we able to put the mathematics we learn ınto everyday use? Journal of Mathematics Education, 4(1), 89-100.
 • Özgen, K., Bindaka, R. (2011). Determination of self-efficacy beliefs of high school students towards math literacy. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 1085-1089.
 • Pillai, S. P. M., Galloway, G., & Adu, E. O. (2017). Comparative studies of mathematical literacy/education: A literature review. International Journal of Educational Sciences, 16(1-3), 67-72.
 • Soytürk, İ. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı öz-yeterlikleri ve matematiksel problem çözmeye yönelik inançlarının araştırılması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Stacey, K. (2015). The international assessment of mathematical literacy: PISA 2012 framework and items. In Selected regular lectures from the 12th International Congress on Mathematical Education (pp. 771-790). Springer International Publishing.
 • Şahin, Ç., Kurudayıoğlu, M., Çelik. G.(2013). Türkçe öğretmeni adaylarının görsel okur yazarlıkları üzerine bir araştırma. Ana Dili Eğitim Dergisi, 1(1), 129-143.
 • Uysal, E., Yenilmez, K. (2011). Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik okuryazarlığı düzeyi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2),1-15.
 • Uzun, Ö. Yenilmez, K. (2016). İktisadi ve idari bilimler fakültesi ögrencilerinin matematik okuryazarligi özyeterliklerinin incelenmesi: Esogü İİBF ögrencileri örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 71.
 • Tarım, K., Baypınar,K., Keklik,G. (2016). İlköğretim öğretmenlerinin matematik okur yazarlığı özyeterlik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısıdan incelenmesi. Adıyaman Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bilimler Enstı̇tüsü Dergı̇sı̇, 8(21).847-870.
 • Tekin, B. ve Tekin, S. (2004). Matematik öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlık düzeyleri üzerine bir araştırma. http://matder.org.tr sitesinden 8.10.2017 tarihinde indirilmiştir.
 • Tuluk, G. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının nokta, çizgi, yüzey ve uzay bilgileri ve çoklu temsilleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), 361-384.
 • Tüzel, M. S. (2010). Görsel okuryazarlık. Türklük Bilimi Araştırmaları, 27(27), 691-705.
 • Yeşildere, S. (2007). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel alan dilini kullanma yeterlikleri. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 24(2). 62-70.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.
 • Yıldız, F. (2016). 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel sözel, sembolik ve görsel dili anlama ve kullanma becerilerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Selcen Çalık Uzun
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2178-6642
Türkiye


Sedef Çelik (Sorumlu Yazar)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9242-8009
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çalık Uzun, S. & Çelik, S. (2017). Analysis of preservice elementary teachers visual mathematics literacy: A qualitative perspective . Studies in Educational Research and Development , 1 (1) , 132-156 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/31977/359527

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.