Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Turizm ön lisans öğrencilerinin Covid-19 pandemisi sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşleri

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 65 - 82, 31.12.2020

Öz

Dünya geneline hükmeden Covid-19 salgını, birçok sektörü olduğu gibi eğitim-öğretim faaliyetlerini de olumsuz etkilemiştir. Bu doğrultuda üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin farklı modelleri uygulanmıştır. Bu çalışmada, Covid-19 salgını süresince ön lisans seviyesinde turizm eğitimi alan öğrencilerin uzaktan eğitim uygulamaları hakkındaki görüşleri araştırılmıştır. Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği çalışmada fenomenolojik desen kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak birincil veri tekniklerinden görüşme (mülakat) tekniği tercih edilmiş, bu tekniğin yarı yapılandırılmış çeşidi uygulanmıştır. Veri değerlendirme aşamasında ise betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonuçları doğrultusunda, uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında kurumlarının sunduğu eğitim sistemi hakkındaki katılımcı görüşleri genel hatlarıyla olumludur. Katılımcıların bu süreçte eğitmenlerin uyguladığı eğitim yöntemlerinin yeterli olduğu görüşünde hemfikirdir. Katılımcıların bireysel performansları hakkındaki görüşlerinde ise uygulama başlangıcında ilgilerinin çok olmadığı, hatta olumsuz olduğu fakat süreç devam ettikçe bu olumsuzluğun ortadan kalktığı ve uzaktan eğitim uygulamalarına ilgilinin arttığı düşünceleri öne çıkmaktadır.

Kaynakça

 • Akıncı, Ş. (2020). Covid 19’un borç ilişkilerine ve bazı borçlar hukuku sözleşmelerine etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Hukuk Özel Sayısı, 19(38), 62-103.
 • Akyol, C. (2020). Turizm eğitimi alan öğrencilerin Covid-19 salgınına yönelik görüşleri. Journal of Gastronomy Hospitality and Travel (JOGHAT), 1(1), 1-14.
 • Al-Mohair H. K. & Alwahaishi, S. (2020). Study on students' experiences about online teaching during COVID-19 outbreak. Technium Social Sciences Journal, 8, 102-116.
 • Artvin Çoruh Üniversitesi (2020a). Uzaktan Eğitim Portalı. Google classroom. https://www.artvin.edu.tr/uploads/uzem.artvin.edu.tr/userfiles/files/classroom_kilavuz_ogrenci_2.pdf adresinden 12.06. 2020 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Artvin Çoruh Üniversitesi (2020b). Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Moodle sistemi. https://www.uzem.artvin.edu.tr/moodle adresinden 17.06.2020 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Aşkın, R., Bozkurt, Y. & Zeybek, Z. (2020). Covid-19 pandemisi: Psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı, 19(37), 304-318.
 • Ateş, G. Z. (2020). Covid-19’un işverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda alması gereken önlemlere etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Hukuk Özel Sayısı, 19(38), 161-179.
 • Balcı, Y. & Çetin, G. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinin Türkiye'de İstihdama Etkileri ve Kamu Açısından Alınması Gereken Tedbirler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı 19(37), 40-58.
 • Cucinotta, D. & Vanelli, M. (2020). WHO declares COVID-19 a pandemic. Acta Biomedica, 91(1), 157-160.
 • Çobanoğlu, N. (2020). Covid-19 Pandemisi ile Değişen Yaşamlar ve Toplumsal Değerlerimiz. Eurasian Journal of Health Sciences, 3, 90-94.
 • Ergüney, M. (2015). Uzaktan eğitimin geleceği: MOOC (Massive open online course). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 15-22. https://www.worldometers.info/coronavirus/. Coronavirus update (Live) adresinden 23.07.2020 tarihinde alıntılanmıştır.
 • İslamoğlu, A. H. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Jalouqa, K. (2020). The world after COVID-19. International Journal of Water Management and Diplomacy, 1(1), 10-28.
 • Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS uygulamalı nicel-nitel-karma bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayabaşı, E. T. (2020). Covid-19’un tarımsal üretime etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 38-45.
 • Keskin, M. & Kaya, Ö. D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kıncal, R. Y. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kırmızıgül, H. G. (2020). Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289.
 • Korkmaz, A. V. (2020). Covid-19’un işçiler üzerindeki etkileri ve bir dizi çözüm önerileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 114-132.
 • Macar, D. O. & Asal, Y. U. (2020). Covid-19 ile uluslararası ilişkileri yeniden düşünmek: Tarih, ekonomi ve siyaset ekseninde bir değerlendirme. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı, 19(37), 222-239.
 • Mil, B. (2007). Nitel araştırma tekniği olarak görüşme. Atila Yüksel, Burak Mil & Yasin Bilim (ed.), Nitel araştırma içinde (3-26). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Rengel, A., Widodo, P. & Risman, H. (2020). Coronavirus disease-19 (Covid-19) pandemic response through the universal defense: The role of intelligence. Technium Social Sciences Journal, 8, 606-616.
 • Sarıtaş, E. & Barutçu, S. (2020). Öğretimde dijital dönüşüm ve öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluluğu: Pandemi döneminde Pamukkale Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 11(1), 5-22.
 • Tayar, T., Gümüştekin, E., Dayan, K. & Mandi, E. (2020). Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, 293-320.
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (2020). Türkiye günlük Koronavirüs tablosu. https://covid19. saglik.gov.tr/ adresinden 06.06.2020 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Türkmen, M. & Özsarı, A. (2020). Covid-19 Salgını ve Spor Sektörüne Etkileri. International Journal of Sport Culture and Science, 8(2), 55-67.
 • United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO (2020). COVID-19 Educational Disruption and Response. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse adresinden 19.06.2020 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Yakar, B., Kaygusuz, T. O., Pirincci, E., Onalan, E. & Ertekin, Y. H. (2020). Knowledge, attitude and anxiety of medical students about the current COVID-19 outbreak in Turkey. Family Practice and Palliative Care, 5(2), 36-44.
 • Yenişehirlioğlu, E. & Salha, H. (2020). Covid 19 pandemisinin Türkiye iç turizmine yansımaları: Değişen talep üzerine bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı 19(37), 355-368.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yücesan, B. & Özkan, Ö. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecinin Sağlık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Health Sciences, 3, 134-139.
 • Zhu, X. & Liu, J. (2020). Education in and after Covid-19: Immediate responses and long-term visions. Postdigital Science and Education, https://doi.org/10.1007/s42438-020-00126-3 adresinden 26.06.2020 tarihinde alıntılanmıştır.

Tourism associate degree students’ views on distance education practices during the Covid-19 pandemic

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 65 - 82, 31.12.2020

Öz

The Covid-19 epidemic, which dominates the world, has negatively affected the education-training activities as in every industries. Accordingly, different models of distance education were applied by interrupting face to face education at universities. In this study, the opinions of students who received tourism education at the associate degree during the Covid-19 outbreak about distance education applications were investigated. Phenomenological design was used in the study in which qualitative research method was preferred. Interview technique, one of the primary data techniques, was preferred as the data collection tool in the study, and a semi-structured version of this technique was applied. In the data evaluation phase descriptive analysis technique was used. In line with the results of the study, the opinions of the participants about the education system offered by their institutions with in the scope of distance education applications are generally positive. The participants agree that the training methods applied by the trainers in this process are sufficient. In the opinions of the participants about their individual performances, the opinions that they did not have much interest at the beginning of the application, were even negative, but that the negativity disappeared and the interest in distance education applications increased as the process continued.

Kaynakça

 • Akıncı, Ş. (2020). Covid 19’un borç ilişkilerine ve bazı borçlar hukuku sözleşmelerine etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Hukuk Özel Sayısı, 19(38), 62-103.
 • Akyol, C. (2020). Turizm eğitimi alan öğrencilerin Covid-19 salgınına yönelik görüşleri. Journal of Gastronomy Hospitality and Travel (JOGHAT), 1(1), 1-14.
 • Al-Mohair H. K. & Alwahaishi, S. (2020). Study on students' experiences about online teaching during COVID-19 outbreak. Technium Social Sciences Journal, 8, 102-116.
 • Artvin Çoruh Üniversitesi (2020a). Uzaktan Eğitim Portalı. Google classroom. https://www.artvin.edu.tr/uploads/uzem.artvin.edu.tr/userfiles/files/classroom_kilavuz_ogrenci_2.pdf adresinden 12.06. 2020 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Artvin Çoruh Üniversitesi (2020b). Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Moodle sistemi. https://www.uzem.artvin.edu.tr/moodle adresinden 17.06.2020 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Aşkın, R., Bozkurt, Y. & Zeybek, Z. (2020). Covid-19 pandemisi: Psikolojik etkileri ve terapötik müdahaleler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı, 19(37), 304-318.
 • Ateş, G. Z. (2020). Covid-19’un işverenin iş sağlığı ve güvenliği konusunda alması gereken önlemlere etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Hukuk Özel Sayısı, 19(38), 161-179.
 • Balcı, Y. & Çetin, G. (2020). Covid-19 Pandemi Sürecinin Türkiye'de İstihdama Etkileri ve Kamu Açısından Alınması Gereken Tedbirler. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı 19(37), 40-58.
 • Cucinotta, D. & Vanelli, M. (2020). WHO declares COVID-19 a pandemic. Acta Biomedica, 91(1), 157-160.
 • Çobanoğlu, N. (2020). Covid-19 Pandemisi ile Değişen Yaşamlar ve Toplumsal Değerlerimiz. Eurasian Journal of Health Sciences, 3, 90-94.
 • Ergüney, M. (2015). Uzaktan eğitimin geleceği: MOOC (Massive open online course). Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 15-22. https://www.worldometers.info/coronavirus/. Coronavirus update (Live) adresinden 23.07.2020 tarihinde alıntılanmıştır.
 • İslamoğlu, A. H. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Jalouqa, K. (2020). The world after COVID-19. International Journal of Water Management and Diplomacy, 1(1), 10-28.
 • Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS uygulamalı nicel-nitel-karma bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayabaşı, E. T. (2020). Covid-19’un tarımsal üretime etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 38-45.
 • Keskin, M. & Kaya, Ö. D. (2020). COVID-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kıncal, R. Y. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (2. baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Kırmızıgül, H. G. (2020). Covid-19 salgını ve beraberinde getirdiği eğitim süreci. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 283-289.
 • Korkmaz, A. V. (2020). Covid-19’un işçiler üzerindeki etkileri ve bir dizi çözüm önerileri. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 114-132.
 • Macar, D. O. & Asal, Y. U. (2020). Covid-19 ile uluslararası ilişkileri yeniden düşünmek: Tarih, ekonomi ve siyaset ekseninde bir değerlendirme. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı, 19(37), 222-239.
 • Mil, B. (2007). Nitel araştırma tekniği olarak görüşme. Atila Yüksel, Burak Mil & Yasin Bilim (ed.), Nitel araştırma içinde (3-26). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Rengel, A., Widodo, P. & Risman, H. (2020). Coronavirus disease-19 (Covid-19) pandemic response through the universal defense: The role of intelligence. Technium Social Sciences Journal, 8, 606-616.
 • Sarıtaş, E. & Barutçu, S. (2020). Öğretimde dijital dönüşüm ve öğrencilerin çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluluğu: Pandemi döneminde Pamukkale Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi, 11(1), 5-22.
 • Tayar, T., Gümüştekin, E., Dayan, K. & Mandi, E. (2020). Covid-19 Krizinin Türkiye'deki Sektörler Üzerinde Etkileri Borsa İstanbul Sektör Endeksleri Araştırması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar Özel Sayısı, 293-320.
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı (2020). Türkiye günlük Koronavirüs tablosu. https://covid19. saglik.gov.tr/ adresinden 06.06.2020 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Türkmen, M. & Özsarı, A. (2020). Covid-19 Salgını ve Spor Sektörüne Etkileri. International Journal of Sport Culture and Science, 8(2), 55-67.
 • United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO (2020). COVID-19 Educational Disruption and Response. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse adresinden 19.06.2020 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Yakar, B., Kaygusuz, T. O., Pirincci, E., Onalan, E. & Ertekin, Y. H. (2020). Knowledge, attitude and anxiety of medical students about the current COVID-19 outbreak in Turkey. Family Practice and Palliative Care, 5(2), 36-44.
 • Yenişehirlioğlu, E. & Salha, H. (2020). Covid 19 pandemisinin Türkiye iç turizmine yansımaları: Değişen talep üzerine bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Covid-19 Sosyal Bilimler Özel Sayısı 19(37), 355-368.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yücesan, B. & Özkan, Ö. (2020). COVID-19 Pandemi Sürecinin Sağlık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi. Eurasian Journal of Health Sciences, 3, 134-139.
 • Zhu, X. & Liu, J. (2020). Education in and after Covid-19: Immediate responses and long-term visions. Postdigital Science and Education, https://doi.org/10.1007/s42438-020-00126-3 adresinden 26.06.2020 tarihinde alıntılanmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Ceyhun AKYOL (Sorumlu Yazar)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-5542-7309
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akyol, C. (2020). Turizm ön lisans öğrencilerinin Covid-19 pandemisi sürecinde gerçekleştirilen uzaktan eğitim uygulamalarına yönelik görüşleri . Studies in Educational Research and Development , 4 (2) , 65-82 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/59007/808311

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.