Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Examination of Turkish language and literature teachers' opinions on elective diction and rhetoric course

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 42 - 64, 31.12.2020

Öz

In this study, it was aimed at analyzing insights of Turkish literature teachers on the courses of diction and rhetoric. With this purpose, the insights of Turkish language and literature teachers were referenced. In the study, the insights of Turkish language and literature teachers relying on the courses of diction and rhetoric were represented by means of semi-structured interview forms with open-ended questions in the education period of 2019-2020. The technic of descriptive analysis was used in analysis of research data. The data obtained was presented to readers as regulated and interpreted. The study was carried out with the participation of 28 Turkish language and literature teachers working in Sinop City Center. In order to reflect the opinions of the participants, positive and negative opinions were directly included when necessary. As a result of the study, it was found that Turkish language and literature teachers mostly expressed positive opinions about the problems created by the researcher about the diction and rhetoric course and this course provides students with the ability to "express their emotions, thoughts and dreams in an effective and understandable way." It has been observed that he has adopted his opinion.

Kaynakça

 • Aslan, M. A. (2018). Diksiyon Etkinliklerinin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Becerilerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Kütahya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, E. ve Başoğlu, N. (2014). Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Öğrencilerinin Konuşma Becerileri Özyeterlik Algıları: Çaycuma Meslek Yüksekokulu Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi. 2(3), 33-43.
 • Ceylan, E. (2012). Diksiyon Öğretimini Lise 2. (10. sınıf) Sınıflarda Uygulama Teknikleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Er, S. (2010). Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Ertuğrul, A. (2006). Mesleki Müzik Eğimi Veren Konservatuvarlardaki Diksiyon Eğitiminin Niteliği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • MEB ( 2007). Sosyal Bilimler Lisesi Diksiyon ve Hitabet Dersi Taslak Öğretim Programı, Ankara: Mili Eğitim Bakanlığı
 • Miles M.B. & Huberman A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd Edition), Calif: SAGE Publications.
 • Muallimoğlu, N. (2011). Hitabet Konuşma Sanatı. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Topçuoğlu, F. ve Özden, M. (2012). Diksiyon ve Konuşma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Toptaş, B. ve Sönmez A. (2015). Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde bireysel ses eğitimi dersinin doğru ve etkili konuşma becerisine etkisi. Malatya İnönü Üniversitesi Kültürve Sanat Dergisi,1(1), 1-15.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Saraç, C. (2009). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri için Diksiyon Dersi Lüks mü İhtiyaç mı?. Millî Eğitim. Sayı: 182.
 • Soltanirad, A. (2013). Türkçe Öğretiminde Diksiyonun Önemi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şenbay, N. (2005). Söz ve Diksiyon Sanatı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Yakıcı A.; Yücel M, Doğan M. ve Yelok V.S. (2015). Sözlü Anlatım. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Yaman, E. (2004). Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Sözlü Anlatım. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Yelok, V. S. (2011). Dil, Adamı Beyan Eder. 2023’e Doğru Türkçe. Ed. Yakıcı, A. ve Güneş, A. Ankara: Eğitim 2023 Yayınları.
 • URL 1: Diksiyon (2020). Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr/

Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin seçmeli diksiyon ve hitabet dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 42 - 64, 31.12.2020

Öz

Bu çalışmada, Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin diksiyon ve hitabet dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Çalışmada Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin diksiyon ve hitabet dersine ilişkin görüşlerinin neler olduğu 2019–2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanan verilere dayanarak betimlenmeye çalışılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunulmuştur. Çalışma, Sinop İl Merkezinde görev yapan 28 Türk dili ve edebiyatı öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların görüşlerini yansıtabilmek amacıyla, gerektiğinde olumlu ve olumsuz görüşlere doğrudan yer verilmiştir. Çalışma sonucunda Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin diksiyon ve hitabet dersiyle ilgili araştırmacının oluşturduğu alt problemlere yönelik çoğunlukla olumlu görüşler belirttiği bulunmuş ve bu dersin öğrencilere “duygu düşünce ve hayallerini etkili ve anlaşılır biçimde ifade etme becerisi edindirir.” görüşünü benimsediği görülmüştür.

Kaynakça

 • Aslan, M. A. (2018). Diksiyon Etkinliklerinin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Becerilerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Kütahya: Kütahya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydın, E. ve Başoğlu, N. (2014). Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Öğrencilerinin Konuşma Becerileri Özyeterlik Algıları: Çaycuma Meslek Yüksekokulu Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi. 2(3), 33-43.
 • Ceylan, E. (2012). Diksiyon Öğretimini Lise 2. (10. sınıf) Sınıflarda Uygulama Teknikleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Er, S. (2010). Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Ertuğrul, A. (2006). Mesleki Müzik Eğimi Veren Konservatuvarlardaki Diksiyon Eğitiminin Niteliği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • MEB ( 2007). Sosyal Bilimler Lisesi Diksiyon ve Hitabet Dersi Taslak Öğretim Programı, Ankara: Mili Eğitim Bakanlığı
 • Miles M.B. & Huberman A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. (2nd Edition), Calif: SAGE Publications.
 • Muallimoğlu, N. (2011). Hitabet Konuşma Sanatı. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Topçuoğlu, F. ve Özden, M. (2012). Diksiyon ve Konuşma Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Toptaş, B. ve Sönmez A. (2015). Güzel sanatlar liseleri müzik bölümlerinde bireysel ses eğitimi dersinin doğru ve etkili konuşma becerisine etkisi. Malatya İnönü Üniversitesi Kültürve Sanat Dergisi,1(1), 1-15.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Saraç, C. (2009). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri için Diksiyon Dersi Lüks mü İhtiyaç mı?. Millî Eğitim. Sayı: 182.
 • Soltanirad, A. (2013). Türkçe Öğretiminde Diksiyonun Önemi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şenbay, N. (2005). Söz ve Diksiyon Sanatı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Yakıcı A.; Yücel M, Doğan M. ve Yelok V.S. (2015). Sözlü Anlatım. Ankara: Yargı Yayınları.
 • Yaman, E. (2004). Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Sözlü Anlatım. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Yelok, V. S. (2011). Dil, Adamı Beyan Eder. 2023’e Doğru Türkçe. Ed. Yakıcı, A. ve Güneş, A. Ankara: Eğitim 2023 Yayınları.
 • URL 1: Diksiyon (2020). Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Vafa SAVAŞKAN (Sorumlu Yazar)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3094-8084
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Savaşkan, V. (2020). Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin seçmeli diksiyon ve hitabet dersine ilişkin görüşlerinin incelenmesi . Studies in Educational Research and Development , 4 (2) , 42-64 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/59007/821213

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.