Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kapsayıcı eğitimin Türk eğitim sistemindeki yeri ve önemi

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 48 - 71, 30.06.2021

Öz

Küreselleşme ile beraber savaşlar, ekonomik sorunlar, siyasi ve toplumsal baskılar toplumları göçe zorlayan önemli sebepler olarak görülmektedir. 1990 yılından sonra Orta Doğu ülkelerinde yaşanan savaşlarla milyonlarca insan göç etmek zorunda kalmıştır. Göç eden insanlar gittikleri ülkelerde sığınmacı veya mülteci olarak yaşamak durumunda kalmışlardır. Türkiye’nin sınır komşuları Irak ve Suriye’de patlak veren iç savaş ülkemize insanların göç etmesine neden olmuştur ve bu insanlar ülkemizde konuk edilmektedir. Bu insanların bir bölümü kamplarda yaşamını sürdürmekte büyük bölümü de ülkenin dört bir yanına yerleşmişlerdir. Türkiye 21.Yüzyılda yaşanmış olan bu insanlık dramına sessiz kalmamış, açık sınır uygulamasıyla milyonlarca yabancı uyruklu insanı misafir etmiş ve himayesi altına almıştır. Bu durum Türkiye’de çeşitli sorunlara yol açmıştır. Bu sorunların en önemlisi de mülteci çocukların eğitim sorunudur. Yabancı çocukların eğitim meselesi için ülkemizde devlet ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapmış ve çözüm önerileri ortaya koymuşlardır. Yabancı öğrencilere geçici eğitim merkezlerinde ve Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda eğitim imkânları sunulmaktadır. Kapsayıcı eğitim geniş anlamda tüm dezavantajlı durumda olan çocukları kapsamaktadır ve bu bağlamda bu çocuklara eğitim hakkının sağlanmasıyla yakından ilgilenmektedir. Bu süreçte Türkiye’nin en önemli önceliklerinden birisi öğrenim çağında olan yabancı uyruklu öğrencileri eğitim sistemine etkin bir şekilde dâhil etmek olmuştur. Bu çalışmanın amacı kapsayıcı eğitimdeki farklı kültürlerden, farklı toplumlardan, farklı bölgelerden gelen çocukların eğitime en iyi şekilde katılmalarının nasıl sağladığını ve bu anlamda tüm eğitim fırsatlarından eşit şekilde nasıl yararlandıklarını derinlemesine ortaya koyarak alana katkıda bulunmaktır.

Kaynakça

 • A. Banks, J. (2009). The Routledge International Companion to Multicultural Education. New york: Routledge, Taylor and Francis.
 • Allan, J. (2010). The sociology of disability and the struggle for inclusive education. British Journal of Sociology of Education, 31:5, 603-619.
 • Apak, H. (2014). Suriyeli göçmenlerin kente uyumları: Mardin örneği. Mukaddime Dergisi, 55-73.
 • Balcı, A. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem Akademi.
 • Birleşmiş Milletler. (1951). Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi.
 • Büyükikiz, K. K. (2016). Suriyeli misafir öğrencilere Türkçe öğretimi projesi üzerine bir değerlendirme. . Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1414-1430.
 • Büyüköztürk Ş., Ç. E. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 • Causton, J. v. (2014). How Do Schools Become Effective and Inclusive? Handbook of Effective Inclusive Schools. Research and Practice Routledge.
 • Coşkun İ ve Emin, M. (2016). Suriyelerin Eğitiminde Yol Haritası: Fırsatlar ve Zorluklar. Ankara: SETA Yayınları.
 • Çatalbaş, G. K. (2015). Türkiye’de bölgeler arası iç göçü etkileyen faktörlerin panel veri analizi ile belirlenmesi. The Journal of Operations Research, Statics, Econometrics and Management Information Systems, 3(1), , , 99-117.
 • Dinçer, O. B. (2013). Suriyeli mülteci çocukların Türkiye devlet okullarındaki durumu, politika ve uygulama önerileri. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA).
 • Düşkün, Y. (2016). Türkiye’de ortaöğretimde kapsayıcı eğitim durum analizi. Eğitim Reformu Girişimi. İstanbul: İmak Ofset.
 • Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri. M. edeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 26-42.
 • Florian, L. v. (2013). Enacting inclusion: a framework for interrogating inclusive practice, . European Journal of Special Needs Education, 28:2, 119-135.
 • Güngör, F. v. (2018). Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim - öğretiminde yaşanansorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International , 8(2), 124-173.
 • Hehir, T. v. (2012). Jossey-BassEffective Inclusive Schools:. Designing Successful Schoolwide Programs San Francisco.
 • Hurn, C. (2016). Okulun İmkan ve Sınırları. (Çeviri Editörü: Doç. Dr. Mustafa Sever). Ankara: Pegema.
 • İmamoğlu, H. v. (2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet okullarında ilkokuleğitimine dair öğretmen görüşleri: Sinop ili örneği. . Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7(2), , 529-546.
 • Karataş, K. G. (2016). Öğrenci Sorunlarının Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında Değerlendirilmesi. Okul Sosyal Hizmeti Özel Sayısı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, 70-80.
 • Kardeş, S. v. (2018). Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. İlköğretim Online 17(3), 1224-1237.
 • MEB. (2014). Yabancılara yönelik eğitim-öğretim hizmetleri. Ankara: Meb.
 • Özkan, Y. v. (2014). Çocuk ve Aile Odaklı Sorunların Çözümünde Okul Sosyal Hizmet Uzmanlarının Önemi: UzmanlarınÇocuk ve Ailelerle Çalışmada Sahip Oldukları Beceriler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 18 (3), 397-412.
 • Rubinstein-Avila, E. (2017). Immigration and education: what should K-12 teachers, school administrators, and staff know. The Clearing House,, 12-17.
 • Stegemann. (2018). Making it Logical: Implementation of Inclusive. Learning Disabilities. A Contemporary Journal 16(1, 3-18.
 • Şimşir, Z. v. (2018). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Elementary Education Online,, 1116-1134.
 • Taylor, S. (2012). . Supporting refugee students in schools: What constitutes inclusive education. International Journal of Inclusive Education, , Taylor, S., & Sidhu, R. K. (2012) 39-56.
 • Turan, S. (2004). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi-Öğreti Yayınları.
 • Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü. (2017). Göç İstatistik Raporu. Ankara: https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/88360142_goc-istatistikraporu-mayis.
 • Uçuş, Y. D. (2016). Dezavantajlı Çocukların Velilerine Uygun Olarak Hazırlanan. e-International Journal of Educational Research.
 • UNESCO. (2001). Guidelines for inclusion. Paris: Birleşmiş Milletler.
 • UNESCO. (2005). Guidelines for inclusion. Paris: Birleşmiş Milletler.
 • UNESCO. (2009). Policy guidelines on inclusion in education. Fransa: Birleşmiş Milletler.
 • UNESCO. (2017). Policy guidelines on inclusion in education. Fransa: Bierleşmiş Milletler.
 • UNICEF. (2001). Dünya Çocuklarının Durumu Raporu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu.
 • UNICEF. (2015). Curriculum, accreditation and certification for Syrian children in Syria,. Turkey, Lebanon,: Jordan, Iraq and Egypt, regional study.
 • Watch, H. R. (2015). Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişiminin Önündeki Engeller Kayıp Nesil Olmalarını Önlemek.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi, Ankara.

Inclusive education of the students of the ones who are integrated with the foreigner students

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 48 - 71, 30.06.2021

Öz

Political and social pressures are considered as significant reasons that force societies to migrate along with globalization, wars, economic problems. After 1990 millions of people had to migrate through the wars in the Middle East countries. Migrants had to live as refugees or asylum seekers in the countries they visited. The civil war that broke out in our border of Iraq and Syria caused people to migrate to our country and these people have been hosted in our country. Some of these people settled in camps and most of them have started to live in all parts of the country. Turkey has not kept schtum to this humanitarian drama that has been experienced through the 21st century. Therefore, Turkey has hosted millions of foreign nationals with our open border application and have taken them under its protection. This situation has caused various problems in Turkey and the most important of these problems is the education problem of the refugee children. State and Non-governmental organizations in our country have cooperated and proposed solutions for the education issue of foreign children and the   foreign students have been offered education opportunities in temporary education centers and schools affiliated to the Ministry of National Education (MoNE). In a broad sense,  inclusive education encompasses all disadvantaged children and is closely concerned with the provision of the right to education to these children.  In this process, one of the most important priorities of our government has been to actively involve foreign students through their education age in the education system. The aim of this study is to contribute to the field by demonstrating in depth how children from different cultures, different societies and different regions in inclusive education enable them to participate in education in the best way and in this sense, how they equally benefit from all educational opportunities.

Kaynakça

 • A. Banks, J. (2009). The Routledge International Companion to Multicultural Education. New york: Routledge, Taylor and Francis.
 • Allan, J. (2010). The sociology of disability and the struggle for inclusive education. British Journal of Sociology of Education, 31:5, 603-619.
 • Apak, H. (2014). Suriyeli göçmenlerin kente uyumları: Mardin örneği. Mukaddime Dergisi, 55-73.
 • Balcı, A. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegem Akademi.
 • Birleşmiş Milletler. (1951). Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi.
 • Büyükikiz, K. K. (2016). Suriyeli misafir öğrencilere Türkçe öğretimi projesi üzerine bir değerlendirme. . Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 1414-1430.
 • Büyüköztürk Ş., Ç. E. (2008). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.
 • Causton, J. v. (2014). How Do Schools Become Effective and Inclusive? Handbook of Effective Inclusive Schools. Research and Practice Routledge.
 • Coşkun İ ve Emin, M. (2016). Suriyelerin Eğitiminde Yol Haritası: Fırsatlar ve Zorluklar. Ankara: SETA Yayınları.
 • Çatalbaş, G. K. (2015). Türkiye’de bölgeler arası iç göçü etkileyen faktörlerin panel veri analizi ile belirlenmesi. The Journal of Operations Research, Statics, Econometrics and Management Information Systems, 3(1), , , 99-117.
 • Dinçer, O. B. (2013). Suriyeli mülteci çocukların Türkiye devlet okullarındaki durumu, politika ve uygulama önerileri. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA).
 • Düşkün, Y. (2016). Türkiye’de ortaöğretimde kapsayıcı eğitim durum analizi. Eğitim Reformu Girişimi. İstanbul: İmak Ofset.
 • Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri. M. edeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 26-42.
 • Florian, L. v. (2013). Enacting inclusion: a framework for interrogating inclusive practice, . European Journal of Special Needs Education, 28:2, 119-135.
 • Güngör, F. v. (2018). Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim - öğretiminde yaşanansorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International , 8(2), 124-173.
 • Hehir, T. v. (2012). Jossey-BassEffective Inclusive Schools:. Designing Successful Schoolwide Programs San Francisco.
 • Hurn, C. (2016). Okulun İmkan ve Sınırları. (Çeviri Editörü: Doç. Dr. Mustafa Sever). Ankara: Pegema.
 • İmamoğlu, H. v. (2017). Yabancı uyruklu öğrencilerin devlet okullarında ilkokuleğitimine dair öğretmen görüşleri: Sinop ili örneği. . Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7(2), , 529-546.
 • Karataş, K. G. (2016). Öğrenci Sorunlarının Okul Sosyal Hizmeti Bağlamında Değerlendirilmesi. Okul Sosyal Hizmeti Özel Sayısı, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını, 70-80.
 • Kardeş, S. v. (2018). Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik öğretmen görüşleri. İlköğretim Online 17(3), 1224-1237.
 • MEB. (2014). Yabancılara yönelik eğitim-öğretim hizmetleri. Ankara: Meb.
 • Özkan, Y. v. (2014). Çocuk ve Aile Odaklı Sorunların Çözümünde Okul Sosyal Hizmet Uzmanlarının Önemi: UzmanlarınÇocuk ve Ailelerle Çalışmada Sahip Oldukları Beceriler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 18 (3), 397-412.
 • Rubinstein-Avila, E. (2017). Immigration and education: what should K-12 teachers, school administrators, and staff know. The Clearing House,, 12-17.
 • Stegemann. (2018). Making it Logical: Implementation of Inclusive. Learning Disabilities. A Contemporary Journal 16(1, 3-18.
 • Şimşir, Z. v. (2018). Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Eğitim Gördüğü Okullarda Öğretmenlerin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Elementary Education Online,, 1116-1134.
 • Taylor, S. (2012). . Supporting refugee students in schools: What constitutes inclusive education. International Journal of Inclusive Education, , Taylor, S., & Sidhu, R. K. (2012) 39-56.
 • Turan, S. (2004). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi-Öğreti Yayınları.
 • Türk Kızılayı Göç ve Mülteci Hizmetleri Müdürlüğü. (2017). Göç İstatistik Raporu. Ankara: https://www.kizilay.org.tr/Upload/Dokuman/Dosya/88360142_goc-istatistikraporu-mayis.
 • Uçuş, Y. D. (2016). Dezavantajlı Çocukların Velilerine Uygun Olarak Hazırlanan. e-International Journal of Educational Research.
 • UNESCO. (2001). Guidelines for inclusion. Paris: Birleşmiş Milletler.
 • UNESCO. (2005). Guidelines for inclusion. Paris: Birleşmiş Milletler.
 • UNESCO. (2009). Policy guidelines on inclusion in education. Fransa: Birleşmiş Milletler.
 • UNESCO. (2017). Policy guidelines on inclusion in education. Fransa: Bierleşmiş Milletler.
 • UNICEF. (2001). Dünya Çocuklarının Durumu Raporu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu.
 • UNICEF. (2015). Curriculum, accreditation and certification for Syrian children in Syria,. Turkey, Lebanon,: Jordan, Iraq and Egypt, regional study.
 • Watch, H. R. (2015). Türkiye'deki Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişiminin Önündeki Engeller Kayıp Nesil Olmalarını Önlemek.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Review Articles
Yazarlar

Tuba AYDIN GÜNGÖR> (Sorumlu Yazar)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3356-7826
Türkiye


Osman PEHLİVAN Bu kişi benim
Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü
0000-0002-0132-1469
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Aydın Güngör, T. & Pehlivan, O. (2021). Kapsayıcı eğitimin Türk eğitim sistemindeki yeri ve önemi . Studies in Educational Research and Development , 5 (1) , 48-71 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/63058/831809

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.