Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

The investigating of teachers' views about distance education applications in terms of different variables

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 1, 19 - 47, 30.06.2021

Öz

The aim of the study is to examine teachers' views on distance education in terms of different variables. It was used the survey research method in this study. The sample of the study consists of 332 teachers working in in the 2020-2021 academic year and has different demographic characteristics. In the study, the "Opinion Scale for Distance Education" consisting of 37 items was used as a data collection tool. The scale prepared in five-point Likert type includes 18 positive 19 negative items and the scale consists of 6 factors. SPSS 25.00 package program was used to analyze the data obtained from the scale. In the analysis of the data, the arithmetic mean (X) and standard deviation (Sd) values ​​were calculated to determine the level of teachers' opinions in each sub-scale of the scale. In addition, independent samples t-test and one-way variance (ANOVA) analysis, which are parametric tests, will be conducted to determine the relationship between different variables and teachers' opinions. If a significant difference was detected as a result of one-way analysis of variance, Scheffe analysis was performed. As a result of the study, there was no statistically significant difference in teachers' opinions on distance education according to the variables of gender, years of service and place of residence, while a statistically significant difference was found according to age and branch variables. The results of the study were compared with the results of similar studies in the literature, and recommendations were presented.

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). “Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir
 • Ağır, F., Gür, H. ve Okçu, A. (2008). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarını belirlenmesi. http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/65.doc adresinden erişilmiştir.
 • Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M., & Yıldız, M. (2020). Covıd-19 virüsünden kaynaklanan izolasyon günlerinde spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-9.
 • Akyürek, M. İ. (2020). Uzaktan eğitim: bir alanyazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9.
 • Alpago, H., & Alpago, D. O. (2020). Korona virüs ve sosyoekonomik sonuçlar. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 99-114.
 • Altıparmak, M., Kurt, İ. D., & Kapıdere, M. (2011). E-Öğrenme Ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 321-327.
 • Altuntaş Yılmaz, N. (2020). Yükseköğretim kurumlarında covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 15-20.
 • Ateş, A., & Altun, E. (2008). Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 125-145.
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies 15(4),109-129, DOI: 10.7827/TurkishStudies.43502
 • Barış, M. F. (2015). Üniversite Öğrencilerinin uzaktan öğretime yönelik tutumlarının incelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği. Sakarya University Journal Of Education, 5(2), 36-46.
 • Beldarrain, Y. (2006). Distance education trends: Integrating new technologies to foster student interaction and collaboration. Distance Education, 27(2), 139-153. doi:10.1080/01587910600789498
 • Birişçi, S. (2013). Video konferans tabanlı uzaktan eğitime ilişkin öğrenci tutumları ve görüşleri. Journal Of Instructional Technologies & Teacher Education, 1(2), 24-40
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to coronavirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083
 • Creswell, J. W. (2017). Eğitim Araştırmaları. İstanbul: EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi.
 • Çetin, E. (2020). Uzaktan eğitimde uzamsal görselleştirme: 3 boyutlu tasarım sürecinin uzamsal yeteneğe etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(6), 2295-2304.
 • Çetinkaya Aydın, G. (2020, Mayıs 11). COVID-19 salgını sürecinde öğretmenler. TEDMEM. https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgini-surecinde-ogretmenler
 • Daniel, S.J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49, 91-96 https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3
 • Dikmen, S., & Bahçeci, F. (2020). Covid-19 Pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği. Turkish Journal Of Educational Studies, 7(2), 78-98.
 • Doğan, S., & Koçak, E. (2020). EBA sistemi bağlamında uzaktan eğitim faaliyetleri üzerine bir inceleme. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(14), 111-124.
 • Enfiyeci, T. & Büyükalan Filiz, S. (2019). Uzaktan eğitim yüksek lisans öğrencilerinin topluluk hissinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 12(1), 20-32. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/44484/505491
 • Eroğlu, F., & Kalaycı, N. (2020). Üniversitelerdeki zorunlu ortak derslerden türk dili dersinin uzaktan ve yüz yüze eğitim uygulamalarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 1001-1027.
 • Genç, M. F., & Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) sürecinde ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları.  Turkish Studies, 15(4), 403-422
 • Göktaş, Y., Yıldırım, Z., & Yıldırım, S. (2010). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitim Fakültelerindeki Durumu: Dekanların Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(149), 30-50.
 • Gündüz, A. Y. (2013), “Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Algısı”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Holmberg, B. (1995). Theory and practice of distance education, London: Routtedge.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 604-634
 • İşman, A. (2005). “Uzaktan Eğitim Ankara”, Pegem A Yayıncılık.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2020). Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181-192.
 • Karakuş, İ., & Yelken, T. Y. (2020). Uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerinin sosyal bulunuşluk ile işlemsel uzaklıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 186-201.
 • Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N., & Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Rumelide Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241.
 • Karaoğlu, A. (2008). İlköğretim bilgisayar derslerinde web tabanlı eğitimin öğrenci başarı düzeyine etkisi, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karasar, N., (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 292s
 • Karatepe, F., Küçükgençay, N., & Peker, B. (2020). Öğretmen Adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? bir anket çalışması. Journal Of Social And Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274.
 • Karip, E. (2020). COVID-19: Okulların Kapatılması ve Sonrası. TEDMEM. https://tedmem. org/vurus/covid-19-okullarin-kapatilmasi-ve-sonrasi.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Keskin, M., & Özer Kaya, D. (2020). Covıd-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kırık, A. M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi 21, 73-94.
 • Kocayiğit, A., & Uşun, S. (2020). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Burdur İli Örneği). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 285-299.
 • Korkman, N. & Metin, M. (2021). The Effect of inquiry-based collaborative learning and inquiry-based online collaborative learning on success and permanent learning of students, Journal of Science Learning, 4 (2), 151-159
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş., & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö. & Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı’ndan (eba) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 626-637.
 • Kutluca, T., & Yalman, M. (2013). Matematik öğretmeni adaylarının bölüm dersleri için kullanılan uzaktan eğitim sistemi hakkındaki yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (21), 197-208.
 • McIsaac, M. S., & Blocher, J. M. (1998). How research in distance education can affect practice. Educational Media International, 35(1), 43-47. doi:10.1080/0952398980350112
 • Metin, M. (2014) Nicel veri toplama araçları, S 161-214, Metin, M (Ed.). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 1 Baskı, Pegem Akademi.
 • Metin, M., Çevik, A, & Gürbey, S., (2021).Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini belirleme ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması, Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 4(1),1-21
 • Metin, M. & Korkman, N. (2021). A valid and reliable scale development study to determine the problems encountered by teachers in the distance education process, Journal of Educational Technology & Online Learning, 4(2), 215-235
 • Özarslan, Y. (2018). Uzaktan eğitim uygulamaları için açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri, XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 55-60.
 • Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 376-394.
 • Özdemir, E. (2014). Tarama yöntemi. M. Metin (ed.) Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (77-97). Ankara: Pegem A.
 • Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covıd-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Pallant, J. (2016). SPSS kullanma kılavuzu SPSS ile adım adım veri analizi. (S. Balcı ve B. Ahi, Çeviri). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Saba, F. (2003). Distance education theory, methodology, and epistemology: A pragmatic paradigm. In M. G. Moore & W. G. Anderson (Eds.), Handbook of Distance Education (pp. 3-20). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Sarı, H. (2020). Evde kal döneminde uzaktan eğitim: ölçme ve değerlendirmeyi neden karantinaya almamalıyız?. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 121-128.
 • Sirem, Ö., & Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 993-1009.
 • Şimşek, A., İskenderoğlu, T., & İskenderoğlu, M. (2010). Investigating preservice computer teachers’ attitudes towards distance education. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 9, 324-328.
 • Tekın, O. (2020). Uzaktan eğitim kullanılan hizmet içi eğitim programlarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16(1), 20-35.
 • Telli, Yamamato G., & Altun, D. (2020). Corona virüs Ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Tırnovalı, A. (2012). Uzaktan eğitimde internet tabanlı eğitim programlarının temel boyutlarına yönelik öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri ve öneriler, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mersin.
 • Yıldız, S. (2016). Pedogojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 301-329.
 • Yolcu, H. H. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 237-250.

Uzaktan eğitime yönelik öğretmen görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 1, 19 - 47, 30.06.2021

Öz

Araştırmanın amacı öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini farklı değişkenler açısından incelemektir. Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim öğretim yılında görev yapan ve farklı demografik özelliklere sahip 332 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veri toplama aracı 37 maddeden oluşan “Uzaktan Eğitime Yönelik Görüş Ölçeği” kullanılmıştır. Beşli likert tipinde hazırlanan ölçekte 18 olumlu 19 olumsuz madde yer almakta ve ölçek 6 faktörden oluşmaktadır. Ölçekten elde edilen verilerin analizi için SPSS 25.00 paket programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde ölçeğin her bir alt boyunda öğretmen görüşlerinin hangi düzeyde olduğunu belirlemek için aritmetik ortalama (X) ve standart sapma (Ss) değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca farklı değişkenlerin öğretmen düşünceleriyle ilişkisini belirlemek için parametrik testler olan bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizleri yapılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonucunda anlamlı fark tespit edilmesi durumunda Scheffe çözümleme işlemi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik düşüncelerinin cinsiyet, hizmet yılı ve yaşadığı yer değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmezken yaş ve branş değişkenlerine göre istatistik olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları alanyazındaki benzer çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Ağır, F. (2007). “Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi”, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir
 • Ağır, F., Gür, H. ve Okçu, A. (2008). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarını belirlenmesi. http://ietc2008.home.anadolu.edu.tr/ietc2008/65.doc adresinden erişilmiştir.
 • Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M., & Yıldız, M. (2020). Covıd-19 virüsünden kaynaklanan izolasyon günlerinde spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-9.
 • Akyürek, M. İ. (2020). Uzaktan eğitim: bir alanyazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9.
 • Alpago, H., & Alpago, D. O. (2020). Korona virüs ve sosyoekonomik sonuçlar. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (8), 99-114.
 • Altıparmak, M., Kurt, İ. D., & Kapıdere, M. (2011). E-Öğrenme Ve uzaktan eğitimde açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 321-327.
 • Altuntaş Yılmaz, N. (2020). Yükseköğretim kurumlarında covid-19 pandemisi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim durumu hakkında öğrencilerin tutumlarının araştırılması: fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 15-20.
 • Ateş, A., & Altun, E. (2008). Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 125-145.
 • Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies 15(4),109-129, DOI: 10.7827/TurkishStudies.43502
 • Barış, M. F. (2015). Üniversite Öğrencilerinin uzaktan öğretime yönelik tutumlarının incelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği. Sakarya University Journal Of Education, 5(2), 36-46.
 • Beldarrain, Y. (2006). Distance education trends: Integrating new technologies to foster student interaction and collaboration. Distance Education, 27(2), 139-153. doi:10.1080/01587910600789498
 • Birişçi, S. (2013). Video konferans tabanlı uzaktan eğitime ilişkin öğrenci tutumları ve görüşleri. Journal Of Instructional Technologies & Teacher Education, 1(2), 24-40
 • Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.
 • Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23.
 • Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: yeni normal ve yeni eğitim paradigması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(3), 112-142.
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to coronavirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083
 • Creswell, J. W. (2017). Eğitim Araştırmaları. İstanbul: EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi.
 • Çetin, E. (2020). Uzaktan eğitimde uzamsal görselleştirme: 3 boyutlu tasarım sürecinin uzamsal yeteneğe etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(6), 2295-2304.
 • Çetinkaya Aydın, G. (2020, Mayıs 11). COVID-19 salgını sürecinde öğretmenler. TEDMEM. https://tedmem.org/covid-19/covid-19-salgini-surecinde-ogretmenler
 • Daniel, S.J. (2020). Education and the COVID-19 pandemic. Prospects, 49, 91-96 https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3
 • Dikmen, S., & Bahçeci, F. (2020). Covid-19 Pandemisi sürecinde yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime yönelik stratejileri: Fırat Üniversitesi Örneği. Turkish Journal Of Educational Studies, 7(2), 78-98.
 • Doğan, S., & Koçak, E. (2020). EBA sistemi bağlamında uzaktan eğitim faaliyetleri üzerine bir inceleme. Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(14), 111-124.
 • Enfiyeci, T. & Büyükalan Filiz, S. (2019). Uzaktan eğitim yüksek lisans öğrencilerinin topluluk hissinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 12(1), 20-32. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/44484/505491
 • Eroğlu, F., & Kalaycı, N. (2020). Üniversitelerdeki zorunlu ortak derslerden türk dili dersinin uzaktan ve yüz yüze eğitim uygulamalarının karşılaştırılarak değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 1001-1027.
 • Genç, M. F., & Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) sürecinde ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları.  Turkish Studies, 15(4), 403-422
 • Göktaş, Y., Yıldırım, Z., & Yıldırım, S. (2010). Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Eğitim Fakültelerindeki Durumu: Dekanların Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33(149), 30-50.
 • Gündüz, A. Y. (2013), “Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Algısı”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Holmberg, B. (1995). Theory and practice of distance education, London: Routtedge.
 • Horzum, M. B. (2010). Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ve amaçlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 604-634
 • İşman, A. (2005). “Uzaktan Eğitim Ankara”, Pegem A Yayıncılık.
 • Karadağ, E., & Yücel, C. (2020). Yeni tip Koronavirüs pandemisi döneminde üniversitelerde uzaktan eğitim: Lisans öğrencileri kapsamında bir değerlendirme çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 10(2), 181-192.
 • Karakuş, İ., & Yelken, T. Y. (2020). Uzaktan eğitim alan üniversite öğrencilerinin sosyal bulunuşluk ile işlemsel uzaklıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 186-201.
 • Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N., & Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Rumelide Dil Ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241.
 • Karaoğlu, A. (2008). İlköğretim bilgisayar derslerinde web tabanlı eğitimin öğrenci başarı düzeyine etkisi, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Karasar, N., (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 292s
 • Karatepe, F., Küçükgençay, N., & Peker, B. (2020). Öğretmen Adayları senkron uzaktan eğitime nasıl bakıyor? bir anket çalışması. Journal Of Social And Humanities Sciences Research, 7(53), 1262-1274.
 • Karip, E. (2020). COVID-19: Okulların Kapatılması ve Sonrası. TEDMEM. https://tedmem. org/vurus/covid-19-okullarin-kapatilmasi-ve-sonrasi.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Keskin, M., & Özer Kaya, D. (2020). Covıd-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 59-67.
 • Kırık, A. M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi 21, 73-94.
 • Kocayiğit, A., & Uşun, S. (2020). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Burdur İli Örneği). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23), 285-299.
 • Korkman, N. & Metin, M. (2021). The Effect of inquiry-based collaborative learning and inquiry-based online collaborative learning on success and permanent learning of students, Journal of Science Learning, 4 (2), 151-159
 • Kurnaz, A., Kaynar, H., Barışık, C. Ş., & Doğrukök, B. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 293-322.
 • Kurtdede Fidan, N., Erbasan, Ö. & Kolsuz, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı’ndan (eba) yararlanmaya ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 626-637.
 • Kutluca, T., & Yalman, M. (2013). Matematik öğretmeni adaylarının bölüm dersleri için kullanılan uzaktan eğitim sistemi hakkındaki yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (21), 197-208.
 • McIsaac, M. S., & Blocher, J. M. (1998). How research in distance education can affect practice. Educational Media International, 35(1), 43-47. doi:10.1080/0952398980350112
 • Metin, M. (2014) Nicel veri toplama araçları, S 161-214, Metin, M (Ed.). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 1 Baskı, Pegem Akademi.
 • Metin, M., Çevik, A, & Gürbey, S., (2021).Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini belirleme ölçeği: geçerlilik ve güvenirlik çalışması, Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 4(1),1-21
 • Metin, M. & Korkman, N. (2021). A valid and reliable scale development study to determine the problems encountered by teachers in the distance education process, Journal of Educational Technology & Online Learning, 4(2), 215-235
 • Özarslan, Y. (2018). Uzaktan eğitim uygulamaları için açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri, XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 55-60.
 • Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de uzaktan eğitimin güncel durumu. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(5), 376-394.
 • Özdemir, E. (2014). Tarama yöntemi. M. Metin (ed.) Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (77-97). Ankara: Pegem A.
 • Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covıd-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.
 • Pallant, J. (2016). SPSS kullanma kılavuzu SPSS ile adım adım veri analizi. (S. Balcı ve B. Ahi, Çeviri). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Saba, F. (2003). Distance education theory, methodology, and epistemology: A pragmatic paradigm. In M. G. Moore & W. G. Anderson (Eds.), Handbook of Distance Education (pp. 3-20). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 • Sarı, H. (2020). Evde kal döneminde uzaktan eğitim: ölçme ve değerlendirmeyi neden karantinaya almamalıyız?. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(1), 121-128.
 • Sirem, Ö., & Baş, Ö. (2020). Okuma güçlüğü olan ilkokul öğrencilerinin covid-19 sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri. Electronic Turkish Studies, 15(4), 993-1009.
 • Şimşek, A., İskenderoğlu, T., & İskenderoğlu, M. (2010). Investigating preservice computer teachers’ attitudes towards distance education. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 9, 324-328.
 • Tekın, O. (2020). Uzaktan eğitim kullanılan hizmet içi eğitim programlarına yönelik öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 16(1), 20-35.
 • Telli, Yamamato G., & Altun, D. (2020). Corona virüs Ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.
 • Tırnovalı, A. (2012). Uzaktan eğitimde internet tabanlı eğitim programlarının temel boyutlarına yönelik öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşleri ve öneriler, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mersin.
 • Yıldız, S. (2016). Pedogojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 301-329.
 • Yolcu, H. H. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının uzaktan eğitim deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(4), 237-250.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Mustafa METİN
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0002-6936-510X
Türkiye


Hasan EMLİK
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-1497-2102
Türkiye


Emine Hazel GÜRLEK
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3694-038X
Türkiye


Suna DEMİRBAŞ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-3988-0178
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
METİN, M., EMLİK, H., GÜRLEK, E. H., DEMİRBAŞ, S. (2021). Uzaktan eğitime yönelik öğretmen görüşlerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Studies in Educational Research and Development, 5(1), 19-47.

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.