Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Farklı değişkenler açısından ortaöğretim öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 18, 30.06.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları ve bu tutumların cinsiyet, okul türü, sınıf seviyesi, ortaokul ve lisede müzik öğretmeni eşliğinde müzik dersi alıp almadığı, herhangi bir müzik aleti çalıp çalmadığı, anne ve babasının eğitim durumu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının araştırılmasıdır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu Artvin Merkez ilçede farklı lise türlerinde okuyan 617 ortaöğretim öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Varış ve Cesur tarafından 2012 yılında geliştirilen Ortaöğretim Düzeyi Müzik Dersine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler özel bir istatistik programıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda ortaöğretim öğrencilerinin müzik dersine yönelik orta düzeyde tutuma sahip oldukları, bu tutumlarının cinsiyet, öğrenim gördükleri lise türü ve ilgi duydukları bir müzik aletine değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık olduğu, diğer değişkenlere göre herhangi bir farklılık oluşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda diğer araştırmacılar için önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Afacan, Ş. ve Özgür, Ü. (2016). 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, 7, 1-14.
 • Akarsu, S. (2017). Ortaokul (5-8) öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının çeşitli boyutlar açısından değerlendirilmesi (Kars ili örneği). Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 62, 398-409.
 • Andaç, Y. ve Temiz, E. (2016). Müzik dersinde teknoloji kullanımının ilköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin müzik dersine karşı tutumlarına etkisi. Fine Arts (NWSAFA), 11(4), 200-209.
 • Aslantaş, H. (2016). Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 154-165.
 • Atalay, E. (1998). Temel eğitim II. kademe öğrencilerinin müziğe ilişkin tutumlarının ölçülmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aymergen, Ü. ve Bulut, D. (2020). Ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları. TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, 12(48), 362-367.
 • Başer, B. (2019). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Giresun ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Bayram Koç, C. (2019). Lise 9. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Giresun ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Bilgili, B. (2017). Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin görsel sanatlar ve müzik derslerine yönelik görüş ve tutumları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Bülbül, O. (2019). Özel okullardaki 7. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının ve başarılarının branşlaşma durumuna göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Corbin, S. S. (1997). Comparison with other academic subject and selected influences on high school student’ attitudes toward social studies. Journal of Social Studies Research, 21(2), 13-18.
 • Halvaşi, B., Akgül, A. ve Özbek, Ö. (2017). Enstrüman eşlikli uygulamaların ilköğretim öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarına ve başarılarına etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi, 19(2), 217-233.
 • Kabataş, M. (2017). Müzik dersine karşı tutumların hayatla ilişkilendirilmedeki rolü. Ulakbilge, 5(12), 837-864.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Nevruz, Ş. (2018). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri, müzik ders kazanımlarının gerçekleşme düzeyi ve derse yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Saruhan, Ş. ve Deniz, J. (2011). Temel eğitim II. kademe öğrencilerinin müzik dersine karşı tutumları. İlköğretim Online, 10(2), 695-702.
 • Selçuk Otlak, S. (2019). Lise öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutum ve algıları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Tunay Akan, Ş. ve Barışkın, E. (2017). Kültür ve cinsiyet bağlamında Berkeley Duygu İfadesi Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik ölçütleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 28(1), 43-50.
 • Öztürk, Ö. ve Kalyoncu, N. (2014). İlköğretim altıncı sınıf müzik dersi için bir tutum ölçeği geliştirme denemesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 235-248.
 • Umuzdaş, S. (2012). İlköğretim müzik dersine ilişkin tutum ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal of Human Sciences, 9(2), 1510-1523.
 • Varış, Y. A. ve Cesur, D. (2012). Ortaöğretim düzeyi müzik dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Fine Arts, 7(4), 361-374.
 • URL-1. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf adresinden 27.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • URL-2. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201821152226520-9-12-M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180121.pdf adresinden 27.03.2021 tarihinde erişilmiştir.

The attitudes of secondary education students towards the music course based on certain variables

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1, 1 - 18, 30.06.2021

Öz

The aim of this study is to determine the attitudes of secondary school students towards the music course and to investigate whether these attitudes differ based on the variables of gender, high school type, grade, attendance in music courses in middle school or high school instructed by a music teacher, interest in a musical instrument, and parental education level. General screening model was employed in the study. The study population included the students attending high schools in Artvin province, and the sample included 617 high school students attending secondary education institutions in Artvin central district during the 2020-2021 academic year. The study data were collected with the "Attitude Towards Secondary Education Music Course Scale" developed by Varış and Cesur (2012). The study data were analyzed with a special statistics software. In the study, it was concluded that the attitudes of secondary school students were moderate towards the music course, there was a significant difference between their attitudes based on the variables of gender, high school type, and the musical instrument of interest, and there was no difference based on the other variables. In the study, recommendations are presented for future research.

Kaynakça

 • Afacan, Ş. ve Özgür, Ü. (2016). 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, 7, 1-14.
 • Akarsu, S. (2017). Ortaokul (5-8) öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının çeşitli boyutlar açısından değerlendirilmesi (Kars ili örneği). Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 62, 398-409.
 • Andaç, Y. ve Temiz, E. (2016). Müzik dersinde teknoloji kullanımının ilköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerinin müzik dersine karşı tutumlarına etkisi. Fine Arts (NWSAFA), 11(4), 200-209.
 • Aslantaş, H. (2016). Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 154-165.
 • Atalay, E. (1998). Temel eğitim II. kademe öğrencilerinin müziğe ilişkin tutumlarının ölçülmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Aymergen, Ü. ve Bulut, D. (2020). Ortaokul öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları. TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi, 12(48), 362-367.
 • Başer, B. (2019). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Giresun ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Bayram Koç, C. (2019). Lise 9. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Giresun ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.
 • Bilgili, B. (2017). Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin görsel sanatlar ve müzik derslerine yönelik görüş ve tutumları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Bülbül, O. (2019). Özel okullardaki 7. sınıf öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumlarının ve başarılarının branşlaşma durumuna göre değerlendirilmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Corbin, S. S. (1997). Comparison with other academic subject and selected influences on high school student’ attitudes toward social studies. Journal of Social Studies Research, 21(2), 13-18.
 • Halvaşi, B., Akgül, A. ve Özbek, Ö. (2017). Enstrüman eşlikli uygulamaların ilköğretim öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarına ve başarılarına etkisi. Trakya Üniversitesi Sosyal bilimler Dergisi, 19(2), 217-233.
 • Kabataş, M. (2017). Müzik dersine karşı tutumların hayatla ilişkilendirilmedeki rolü. Ulakbilge, 5(12), 837-864.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
 • Nevruz, Ş. (2018). Ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri, müzik ders kazanımlarının gerçekleşme düzeyi ve derse yönelik tutumlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Saruhan, Ş. ve Deniz, J. (2011). Temel eğitim II. kademe öğrencilerinin müzik dersine karşı tutumları. İlköğretim Online, 10(2), 695-702.
 • Selçuk Otlak, S. (2019). Lise öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutum ve algıları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Tunay Akan, Ş. ve Barışkın, E. (2017). Kültür ve cinsiyet bağlamında Berkeley Duygu İfadesi Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik ölçütleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 28(1), 43-50.
 • Öztürk, Ö. ve Kalyoncu, N. (2014). İlköğretim altıncı sınıf müzik dersi için bir tutum ölçeği geliştirme denemesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 25(1), 235-248.
 • Umuzdaş, S. (2012). İlköğretim müzik dersine ilişkin tutum ölçeğinin geliştirilmesi. International Journal of Human Sciences, 9(2), 1510-1523.
 • Varış, Y. A. ve Cesur, D. (2012). Ortaöğretim düzeyi müzik dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. e-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Fine Arts, 7(4), 361-374.
 • URL-1. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8%20M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180123.pdf adresinden 27.03.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • URL-2. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201821152226520-9-12-M%C3%BCzik%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%2020180121.pdf adresinden 27.03.2021 tarihinde erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Cihan KALIN (Sorumlu Yazar)
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ARTVİN
0000-0002-2750-5602
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kalın, C. (2021). Farklı değişkenler açısından ortaöğretim öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları . Studies in Educational Research and Development , 5 (1) , 1-18 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/63058/905373

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.