Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim neye benziyor? Öğretmen adaylarının algıları

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 85 - 110, 31.12.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı, Covid-19 salgını sürecindeki uzaktan eğitim uygulamaları hakkında öğretmen adaylarının algılarını benzetimler aracılığıyla ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu 2020-2021 öğretim yılında üniversite eğitimine devam eden 201 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının belirlenme sürecinde veri zenginliği ve doğruluğunu oluşturmak için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Veriler, salgın nedeniyle Google form üzerinden yapılandırılan veri toplama aracıyla toplanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomonoloji) deseni tercih edilmiş, veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin incelenmesi sonucunda öğretmen adayları tarafından 201 benzetim üretildiği sonucuna varılmış ve bu benzetimler 15 kategoriye ayrılarak tablolaştırılmıştır. Bu kategorilerden en fazla katılımcının yer aldığı kategorilerin verimsiz bir yapı, etkileşimsiz bir yapı, eksik bir yapı, sıkıcı/yorucu bir yapı, sistemleşmemiş bir yapı, fırsat eşitsizliğine neden olan bir yapı ve faydalı bir yapı olarak sıralandığı görülmektedir. Kategorilerden 14’ünde olumsuz benzetim üreten öğretmen adayları yer alırken sadece 1’inde olumlu benzetimde bulunan öğretmen adayları yer almaktadır. Ayrıca çalışma grubunun sayısı dikkate alındığında 188’i olumsuz, 13’ü olumlu benzetim üretmiştir. Bulgular dikkate alındığında öğretmen adaylarının uzaktan eğitim hakkındaki algısının çoğunlukla olumsuz olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 69-71. DOI: 10.5961/jhes.2011.011
 • Aslan M.M., Yuvacı Uslu H., Köse O., Cevrioğlu A.S., Özden S. (2020). Covid-19 ve gebelik. J Biotechnol and Strategic Health Res, 1(Özel Sayı), 10-13.
 • Atik, A. D. (2020). Fen Bilimleri öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı: Bir metafor analizi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2), 148-170.
 • Barış, M. F. (2015). Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime yönelik tutumlarının incelenmesi: namık kemal üniversitesi örneği. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 36-46.
 • Bonk, C. (2001). Online teaching in a online world. Erişim adresi ve tarihi: http://www.publicationshare.com/docs/faculty_survey_report.pdf 09.04.2021
 • Bulut, K. (2020). Pre-Service Turkish Language Teachers Metaphorical Perceptions of Social Media Platforms. International Journal of Progressive Education, 16(6), 79–93.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. AUAd, 6(2), 11-53.
 • Çivril, H , Aruğaslan, E , Özaydın Özkara, B . (2018). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 8 (1) , 39-59 . DOI: 10.17943/etku.310168
 • Çoban, S. (2013 Aralık).Uzaktan ve teknoloji destekli eğitimin gelişimi. XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansında sunulan bildiri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Erişim adresi: http://inet-tr.org.tr/inetconf18/
 • Demir, E. (2014). Uzaktan eğitimi genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 203-212.
 • Erten, P. (2020). Bılgısayar ve öğretım teknolojılerı öğretmen adaylarının sanal sınıflara yönelık metaforık algıları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 133-148.
 • Falowo, R. O. (2007). Factors impeding implementation of web-based distance learning. AACE Journal, 15(3), 315-338.
 • Fedyinch, L., Bradley, K. S. ve Bradley, J. (2015). Graduate students’ perception of line learning. Research in Higher Education Journal, 27(2), 1-13.
 • Fidan, M. (2017). Metaphors of Blended Learning'Students Regarding the Concept of Distance Education. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1).Galusha, J. N. (1998). Barriers to Learning in Distance Education. Erişim adresi ve tarihi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED416377.pdf 15.02.2021
 • Gümüş, A. (2020). Covid’19’un Türkiye ekonomisine bazı etkileri. Şehir ve Medeniyet Şehir Araştırmaları Dergisi, 6, Erişim adresi ve tarihi: https://www.sehirvemedeniyetdergisi.org 09.04.2021
 • Hong, S., & Jung, I. S. (2011). The distance learner competencies: A three-phased empirical approach. Educational Technology Research and Development, 59(1), 21-42.
 • Kan, A. Ü., ve Fidan, E. K. (2016). Türk dili dersinin uzaktan eğitimle yürütülmesine ilişkin öğrenci algıları. Turkish Journal of Educational Studies, 3(2), 23-45.
 • Koç, E. S. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleği Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 47-72. DOI: 10.17679/iuefd.79408
 • Kürtüncü, M, Kurt, A. (2020). Covıd-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Covıd-19 Özel Sayısı 2, 66-77.
 • MEB (2020). 500000 tablet bilgisayar dağıtımının ikinci fazındayız. 20 Şubat tarihinde MEB: https://www.meb.gov.tr/500000-tablet-bilgisayar-dagitiminin-ikinci-fazindayiz/haber/22182/tr adresinden alındı.
 • MEB (2020). Türkiyede uzaktan eğitim istatistikleriyle dijital dünyanın listelerini zorladı. 21 Şubat tarihinde MEB: https://www.meb.gov.tr adresinden alındı.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Moore, M. G. (1993). Theory of transactional distance. In D. Keegan (Ed.). Theoretical principles of distance education. (pp. 22-38). New York: Routledge.
 • Nam, S. Z. (2010). Effectiveness and problems of distance learning. İnternational Journal of Contents, 6(1), 12-19.
 • Olcay, A. ve Döş, B. (2016). Turizm eğitimi alan öğrencilerin internete dayalı uzaktan eğitim yöntemine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 727-750.
 • Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 20(3), 327-358. doi: 10.14527/kuey.2014.014
 • Sahin, I. ve Shelley, M. (2008). Considering students’ perceptions: The distance education student satisfaction model. Educational Technology & Society, 11(3), 216–223.
 • Sahu, P. (2020). Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): Impact on education and mental health of students and academic staff. Cureus, 2019(4), 4–9. http://doi.org/10.7759/cureus.7541
 • Sarikaya, B. (2018). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(2), 1–16.
 • Sayan, H. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde öğretim elemanlarının uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 11(42), 100-122 . DOI: 10.5824/ajite.2020.03.004.x
 • Schneider, S. L. & Council, M. L. (2020). Distance learning in the era of COVID-19. Archives of dermatological research, 1-2. doi:10.1007/s00403-020-02088-9
 • Song, L., Singleton, E. S., Hill, J. R., & Koh, M. H. (2004). Improving online learning: Student perceptions of useful and challenging characteristics. Internet and Higher Education, 7(1), 59-70.
 • Sung, E. ve Mayer, R. E. (2012). Five facets of social presence in online distance education. Computers in Human Behavior, 28(5), 1738-1747.
 • Şenel, T. & Aslan, O. (2014). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilim ve Bilim İnsanı Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 76-95
 • TEDMEM (2021). Covid-19 ve dünyada okulların durumu. 21 Şubat tarihinde TEDMEM: https://tedmem.org/covid-19/covid-19-ve-dunyada-okullarin-durumu adresinden alındı.
 • Tuncer, M., & Taşpınar, M. (2008). Sanal ortamda Eğitim ve Öğretimin geleceği ve olası sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 125-144 Valentine, D. (2002). Distance learning: promises, problems and possibilities. Online Journal of Distance Learning Administration, 5(3). Erişim adresi: http://www.westga.edu/ 09.04.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Yalman, M. ve Kutluca, T. (2013). Matematik öğretmeni adaylarının bölüm dersleri için kullanılan uzaktan eğitim sistemi hakkındaki yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 197-208.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • YÖK (2020). YÖK’ten üniversitelerdeki uzaktan eğitime yönelik değerlendirme. 21 Şubat tarihinde YÖK: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/uzaktan-egitime-yonelik-degerlendirme.aspx adresinden alındı.
 • Zan, N., Zan, B. U. (2020). Koronavirüs ile acil durumda eğitim: Türkiye’nin farklı bölgelerinden uzaktan eğitim sistemine dâhil olan Edebiyat Fakültesi öğrencilerine genel bakış. Turkish Studies, 15(4), 1367-1394. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44365
 • Zirkle, C. (2004). Access barriers experienced by adults in distance education courses and programs: A review of the research literature. The Midwest Research-to Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education, Indiana University, Indianapolis Sözlü Bildiri. Erişim adresi ve tarihi: https://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVER/v28n2/zirkle.html 09.04.2021

What is Distance Education Like During Covid-19 Pandemic? Perceptions Of Teacher Candidates

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 85 - 110, 31.12.2021

Öz

The aim of this research is to reveal the perceptions of teacher candidates about distance education practices during the Covid-19 epidemic process through simulations. The study group of the research consists of 201 teacher candidates who continue their university education in the 2020-2021 academic year. In the process of determining teacher candidates, criterion sampling, one of the purposive sampling methods, was used to create data richness and accuracy. The data were collected with the data collection tool structured through the Google form due to the epidemic. In the research, phenomenology design, one of the qualitative research methods, was preferred, and the data were analyzed with the content analysis technique. As a result of the analysis of the obtained data, it was concluded that 201 simulations were produced by the teacher candidates and these simulations were divided into 15 categories and tabulated. It is seen that the categories with the highest number of participants are listed as an inefficient structure, a non-interactive structure, an incomplete structure, a boring/tiring structure, an unsystematic structure, a structure that causes inequality of opportunity, and a useful structure. While 14 of the categories include pre-service teachers who produce negative simulations, only 1 of them has prospective teachers who make positive simulations. In addition, considering the number of the study group, 188 teacher candidates produced negative and 13 teacher candidates produced positive simulations. Considering the findings, it was seen that the perception of teacher candidates about distance education was mostly negative.

Kaynakça

 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 69-71. DOI: 10.5961/jhes.2011.011
 • Aslan M.M., Yuvacı Uslu H., Köse O., Cevrioğlu A.S., Özden S. (2020). Covid-19 ve gebelik. J Biotechnol and Strategic Health Res, 1(Özel Sayı), 10-13.
 • Atik, A. D. (2020). Fen Bilimleri öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı: Bir metafor analizi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 3(2), 148-170.
 • Barış, M. F. (2015). Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime yönelik tutumlarının incelenmesi: namık kemal üniversitesi örneği. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 36-46.
 • Bonk, C. (2001). Online teaching in a online world. Erişim adresi ve tarihi: http://www.publicationshare.com/docs/faculty_survey_report.pdf 09.04.2021
 • Bulut, K. (2020). Pre-Service Turkish Language Teachers Metaphorical Perceptions of Social Media Platforms. International Journal of Progressive Education, 16(6), 79–93.
 • Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. AUAd, 6(2), 11-53.
 • Çivril, H , Aruğaslan, E , Özaydın Özkara, B . (2018). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları: Bir Metafor Analizi . Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 8 (1) , 39-59 . DOI: 10.17943/etku.310168
 • Çoban, S. (2013 Aralık).Uzaktan ve teknoloji destekli eğitimin gelişimi. XVIII. Türkiye’de İnternet Konferansında sunulan bildiri, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Erişim adresi: http://inet-tr.org.tr/inetconf18/
 • Demir, E. (2014). Uzaktan eğitimi genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 203-212.
 • Erten, P. (2020). Bılgısayar ve öğretım teknolojılerı öğretmen adaylarının sanal sınıflara yönelık metaforık algıları. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 133-148.
 • Falowo, R. O. (2007). Factors impeding implementation of web-based distance learning. AACE Journal, 15(3), 315-338.
 • Fedyinch, L., Bradley, K. S. ve Bradley, J. (2015). Graduate students’ perception of line learning. Research in Higher Education Journal, 27(2), 1-13.
 • Fidan, M. (2017). Metaphors of Blended Learning'Students Regarding the Concept of Distance Education. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1).Galusha, J. N. (1998). Barriers to Learning in Distance Education. Erişim adresi ve tarihi: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED416377.pdf 15.02.2021
 • Gümüş, A. (2020). Covid’19’un Türkiye ekonomisine bazı etkileri. Şehir ve Medeniyet Şehir Araştırmaları Dergisi, 6, Erişim adresi ve tarihi: https://www.sehirvemedeniyetdergisi.org 09.04.2021
 • Hong, S., & Jung, I. S. (2011). The distance learner competencies: A three-phased empirical approach. Educational Technology Research and Development, 59(1), 21-42.
 • Kan, A. Ü., ve Fidan, E. K. (2016). Türk dili dersinin uzaktan eğitimle yürütülmesine ilişkin öğrenci algıları. Turkish Journal of Educational Studies, 3(2), 23-45.
 • Koç, E. S. (2014). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen ve Öğretmenlik Mesleği Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 47-72. DOI: 10.17679/iuefd.79408
 • Kürtüncü, M, Kurt, A. (2020). Covıd-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Covıd-19 Özel Sayısı 2, 66-77.
 • MEB (2020). 500000 tablet bilgisayar dağıtımının ikinci fazındayız. 20 Şubat tarihinde MEB: https://www.meb.gov.tr/500000-tablet-bilgisayar-dagitiminin-ikinci-fazindayiz/haber/22182/tr adresinden alındı.
 • MEB (2020). Türkiyede uzaktan eğitim istatistikleriyle dijital dünyanın listelerini zorladı. 21 Şubat tarihinde MEB: https://www.meb.gov.tr adresinden alındı.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Moore, M. G. (1993). Theory of transactional distance. In D. Keegan (Ed.). Theoretical principles of distance education. (pp. 22-38). New York: Routledge.
 • Nam, S. Z. (2010). Effectiveness and problems of distance learning. İnternational Journal of Contents, 6(1), 12-19.
 • Olcay, A. ve Döş, B. (2016). Turizm eğitimi alan öğrencilerin internete dayalı uzaktan eğitim yöntemine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 727-750.
 • Örücü, D. (2014). Öğretmen adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk eğitim sistemine yönelik metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 20(3), 327-358. doi: 10.14527/kuey.2014.014
 • Sahin, I. ve Shelley, M. (2008). Considering students’ perceptions: The distance education student satisfaction model. Educational Technology & Society, 11(3), 216–223.
 • Sahu, P. (2020). Closure of universities due to coronavirus disease 2019 (COVID-19): Impact on education and mental health of students and academic staff. Cureus, 2019(4), 4–9. http://doi.org/10.7759/cureus.7541
 • Sarikaya, B. (2018). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Türkiye Eğitim Dergisi, 3(2), 1–16.
 • Sayan, H. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde öğretim elemanlarının uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 11(42), 100-122 . DOI: 10.5824/ajite.2020.03.004.x
 • Schneider, S. L. & Council, M. L. (2020). Distance learning in the era of COVID-19. Archives of dermatological research, 1-2. doi:10.1007/s00403-020-02088-9
 • Song, L., Singleton, E. S., Hill, J. R., & Koh, M. H. (2004). Improving online learning: Student perceptions of useful and challenging characteristics. Internet and Higher Education, 7(1), 59-70.
 • Sung, E. ve Mayer, R. E. (2012). Five facets of social presence in online distance education. Computers in Human Behavior, 28(5), 1738-1747.
 • Şenel, T. & Aslan, O. (2014). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilim ve Bilim İnsanı Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 76-95
 • TEDMEM (2021). Covid-19 ve dünyada okulların durumu. 21 Şubat tarihinde TEDMEM: https://tedmem.org/covid-19/covid-19-ve-dunyada-okullarin-durumu adresinden alındı.
 • Tuncer, M., & Taşpınar, M. (2008). Sanal ortamda Eğitim ve Öğretimin geleceği ve olası sorunlar. Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 125-144 Valentine, D. (2002). Distance learning: promises, problems and possibilities. Online Journal of Distance Learning Administration, 5(3). Erişim adresi: http://www.westga.edu/ 09.04.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Yalman, M. ve Kutluca, T. (2013). Matematik öğretmeni adaylarının bölüm dersleri için kullanılan uzaktan eğitim sistemi hakkındaki yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 197-208.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Seçkin.
 • YÖK (2020). YÖK’ten üniversitelerdeki uzaktan eğitime yönelik değerlendirme. 21 Şubat tarihinde YÖK: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/uzaktan-egitime-yonelik-degerlendirme.aspx adresinden alındı.
 • Zan, N., Zan, B. U. (2020). Koronavirüs ile acil durumda eğitim: Türkiye’nin farklı bölgelerinden uzaktan eğitim sistemine dâhil olan Edebiyat Fakültesi öğrencilerine genel bakış. Turkish Studies, 15(4), 1367-1394. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44365
 • Zirkle, C. (2004). Access barriers experienced by adults in distance education courses and programs: A review of the research literature. The Midwest Research-to Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education, Indiana University, Indianapolis Sözlü Bildiri. Erişim adresi ve tarihi: https://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JVER/v28n2/zirkle.html 09.04.2021

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Hüseyin ÖZTÜRK
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9009-9950
Türkiye


Ali KIRCI (Sorumlu Yazar)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7733-1890
Türkiye


Lokman TURAN
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8622-7753
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Öztürk, H. , Kırcı, A. & Turan, L. (2021). Covid-19 sürecinde uzaktan eğitim neye benziyor? Öğretmen adaylarının algıları . Studies in Educational Research and Development , 5 (2) , 85-110 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/67360/1020669

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.