Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okul öncesi dönemde davranış sorunlarını konu alan yurtiçi lisansüstü tezlerin incelenmesi

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 2, 95 - 126, 31.12.2022

Öz

Eğitimin en genel amacı bireyin her alandan gelişimini sağlamaktır. Bu amacın yerine getirilmesinde üzerinde durulan noktalardan biri de davranış problemleridir. Pek çok araştırmaya konu olan davranış problemleri, bireyin toplumda uyumlu bir şekilde yaşayabilmesinin ön koşuludur ve özellikle okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal duygusal gelişimlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Okul öncesi dönemde davranış sorunlarını konu alan çalışmaların belirlenmesi bu kapsamda yapılacak diğer çalışmalar için bir öncül olarak değerlendirilmektedir. Buna göre konu ile ilgili yurtiçi lisansüstü tezlerin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada belgesel tarama modeli kullanılmıştır. Veri kaynaklarını oluşturan lisansüstü tezler Yükseköğretim Kurumu Tez Tarama Merkezinden yararlanılarak elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan tez inceleme formu kullanılmıştır. Her bir başlık ayrı ayrı analiz edilmiştir. Sonuç olarak davranış sorunlarını konu alan okul öncesi döneme yönelik lisansüstü tezlerin genel değerlendirmeleri yapılmıştır. Araştırmada incelenen 104 lisansüstü tezin (LÜT) 19’unun “Doktora”, 85’inin ise “Yüksek Lisans” düzeyinde olduğu görülmüştür. Ayrıca yıllara göre incelendiğinde 2019 yılına kadar sayılarının arttığı dikkati çekmektedir. Bu LÜT’lerin 35 farklı üniversiteden yayınlandığı görülmüştür. Üniversiteler arasında ilk sırayı Marmara ve Gazi üniversiteleri (n=13) paylaşmaktadır. Bölüm bazlı bakıldığında LÜT’lerin 19 farklı bölümden yayınlandığı görülmüştür. Bunlar içerisinde ise okul öncesi eğitimi ilk sırada yer almaktadır (n=45). Araştırma modeli olarak en çok tarama (n=70) modelinin kullanıldığı, örneklem seçim metodu olarak ise en çok tesadüfi örnekleme yönteminin (n=28) kullanıldığı görülmüştür. Genel olarak davranış sorunlarını tanımlama ile çocuğun farklı açılardan değerlendirilmesi dikkati çekmektedir. Araştırmanın ilgili alanda yapılan çalışmaların bütünsel olarak görülmesine ve alandaki eksikliklerin belirlenmesine destek olacağı düşünülmektedir. Davranış sorunları ile ilgili lisansüstü tez (LÜT) çalışmalarının betimsel incelemesinin yapılmasının araştırmacılara, eğitimcilere ve ebeveynlere davranış sorunları ile ilgili olarak bilgi kazandıracağı ve bu konuyla ilgili bütünsel düşünmelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Ahi̇, B. & Kıldan, A. (2013). An overview of postgraduate thesis within the field of pre-school education in Turkey (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (27), 23-46.
 • Aksoy, P. (2019). Prevention programs for the development of social-emotional learning in preschool years. Online Submission, European Journal of Education Studies, 6(6), 1-14.
 • Aktan Acar, E., Erbaş, Y. H. & Eryaman, M. Y. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7 (4), 31-54. https://doi.org/10.51948/auad.979726
 • Aral, N, Fındık Tanrıbuyurdu, E., Yurteri̇ Ti̇ryaki̇, A., Sağlam, M. & Aysu, B. (2015). Türkiye’de çocuk gelişimi alanındaki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 14 (1), 7-16. https://doi.org/10.1501/Ashd_0000000103
 • Beavers, G.A., Iwata, B.A. & Lerman, D.C. (2013). Thirty years of research on the functional analysis of problem behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 46(1), 1-21. https://doi.org/10.1002/jaba.30
 • Banham Bridges, K. M. (2018). The social and emotional development of the pre-school child. London & New York: Routledge
 • Basit, O. & Deniz, Ü. (2021). Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerin okul öncesi dönem çocuklarının gelişimlerine etkisi: Bir meta analiz çalışması. TEBD, 19(1), 438-464. https://doi.org/10.37217/tebd.871668
 • Baykul, Y. (1992). Eğitim sisteminde değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 85-94.
 • Bennett, K. J., Lipman, E. L., Brown, S., Racine, Y., Boyle, M. H., & Offord, D. R. (1999). Predicting conduct problems: Can high-risk children be identified in kindergarten and Grade 1? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67(4), 470–480. https://doi.org/10.1037/0022-006X.67.4.470
 • Birgül Ergişi, A. & Köksal Akyol, A. (2018). Türkçe etkinliklerinin anasınıfına devam eden çocukların gelişimlerine etkisinin incelenmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 709-730.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. 13. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can Yaşar, M.& Aral, N. (2012). Türkiye'de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (22), 70-90. https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/19395/205990
 • Çifçi, T., Dere, F. & Eren, N. H. (2021). Türkiye’de okul öncesi eğitimi alanında değerler ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. International Journal of Field Education, 10 (1), 62-78.
 • Duhig, A. M., Renk, K., Epstein, M. K. & Phares, V. (2000). Interparental agreement on internalizing, externalizing, and total behavior problems: a meta-analysis. Clinical Psychology Science and Practice, 7(4), 435-453.
 • Eliot, L. (1999). What’s going on ın there? https://www.researchgate.net/profile/Lise_Eliot/publication/31862386_What's_Going_on_in_There_How_the_Brain_and_Mind_Develop_in_the_First_Five_Years_of_Life_L_Eliot/links/09e41511bd2911183e000000/Whats-Going-on-in-There-How-the-Brain-and-Mind-Develop-in-the-First-Five-Years-of-Life-L-Eliot.pdf
 • Ertürk, S. (1988). Türkiye’de eğitim felsefesi sorunu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 11-16.
 • Gökçe, N. , Erdoğan, B. M. , Kızıl Yatmaz, A. , Avaroğlu, N. & Çok, Y. (2021). Okul öncesi dönem çocuklarının covid-19 salgın süreci ve etkilerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 4 (1), 101-113. https://doi.org/10.52974/jena.936048
 • Güven, E. (2013). Çocuğun davranış sorunları ile algıladığı anne baba çatışması arasındaki ilişkiler: duygu sosyalleştirmenin aracı rolü. (Tez No. 330324). [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı]. Ankara.
 • Im, G. W., Jiar, Y. K. & Talib, R. Bt. (2019). Development of preschool social emotional inventory for preschoolers: a preliminary study. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 8(1), 158-164. http://doi.org/10.11591/ijere.v8i1.17798
 • Işık, E. (2021). Erken çocuklukta görülen davranış problemlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40), 183-226. https://doi.org/10.21550/sosbilder.854768
 • Kadan, G. (2019). Çocuk haklarına yönelik nitel araştırma deseninde yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 88-98. https://dergipark.org.tr/en/pub/avrasyasbd/issue/45508/467699.
 • Kanlıkılıçer, P. (2005). Okul öncesi davranış sorunları tarama ölçeği: Geçerlilik güvenilirlik çalışması. (Tez No. 188733). [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı]. İstanbul.
 • Karaca, N., Uzun, H. & Yasar, M.C. (2019). Türkiye’de erken çocukluk döneminde benlik kavramı ile ilgili yapılmış lisansüstü eğitim tezlerinin incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 79-97. https://doi.org/10.29329/mjer.2019.218.5.
 • Karaduman, S. (2021). 4-5 Yaş çocuğu olan anne ve babaların kabul red düzeyleri, çocukların duygu düzenleme becerileri ve duygusal davranışsal problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Tez No. 692992) [Yüksek lisans tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi]. Bursa.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karoğlu, H.& Esen Çoban, A. (2019). Türkiye’de okul öncesi eğitimde dil gelişimi ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 211-229. https://doi.org/10.17556/erziefd.432657
 • Kaytez, N., Kaytez, N.& Durualp, E. (2014). Türkiye’de okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(2), 110-122 . https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/7322/95830
 • Kiremit, RF (2019). Türkiye'de okul öncesi eğitimde dil gelişimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 159-174. https://doi.org/10.17494/ogusbd.548314
 • Ogelman, G. H. (2015). Türkiye’deki okul öncesi dönem sosyal beceri araştırmaları: 2000-2013 yılları arasındaki tezlerin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 41-65. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/10291/126229
 • Özbey, S. (2012). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60–72 aylık çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışlarının okul ve ev ortamına göre incelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 23(2), 21-32. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsh/issue/48425/613533
 • Payton, J.; Weissberg, R. P.; Durlak, J. A.; Dymnicki, A. B.; Taylor, R. D.; Schellinger, K. B. & Pachan, M. (2008). The positive impact of social and emotional learning for kindergarten to eighth-grade students: findings from three scientific reviews. technical report. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (NJ1). https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED505370.pdf
 • Piek, J. P., Bradbury, G.S.; Elsley, S. C. & Tate, L. (2008). Motor coordination and social–emotional behaviour in preschool‐aged children. International Journal of Disability, Development and Education, 55(2), 143-151. https://doi.org/10.1080/10349120802033592
 • Reyno, S.M. & McGrath, P.J. (2006), Predictors of parent training efficacy for child externalizing behavior problems – a meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 47, 99-111. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01544.x
 • Stemmler M., Lösel F., Beelmann A., Jaursch S.& Zenkert B. (2005). Child problem behavior in kindergarten and in primary school: A comparison between prediction configural frequency analysis and multiple regression. Psychology Science, 47(3/4), 467-478.
 • Şahin, G. & Bartan, M. (2017). Okul Öncesi Eğitim Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. International Journal of Social Science. 60 (2), 69-84, http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7256
 • Şahin, H. & Ömeroğlu, E. (2015). Psikososyal gelişim temelli eğitim programının anasınıfına devam eden çocukların duygusal zekâlarına etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2015(5). https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/34517/381364
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Uzun, H., Si̇msar, A.& Karaca, N. (2019). Türkiye’de erken çocukluk döneminde baba çocuk ilişkisi konusunda hazırlanan lisansüstü tezlerin incelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 1-8. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.578894
 • Ünsal, F. Ö. & Çelik, B. (2019). Erken çocuklukta sosyal duygusal gelişimi değerlendiren ölçme araçları. R.
 • Zembat & H. İ. Tunçeli (Ed.), Erken çocuklukta gelişimi değerlendirmede kullanılan güncel ölçme araçları. Ankara: Nobel.
 • Wilson, S. J. & Lipsey, M. W. (2008). School-based interventions for aggressive and disruptive behavior: update of a meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 33(2), 130-143.
 • Yalçın, V.; Uzun, H. & Dede, H. (2018). Türkiye’de erken çocukluk döneminde ebeveynler ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1(1), 1-12. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ueader/issue/41849/451158
 • Yeşilyaprak, B. (2008). Eğitimde rehberlik hizmetleri gelişimsel yaklaşım (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yök Atlas (2020). https://yokatlas.yok.gov.tr/universite.php

Examination of local graduate thesis on behavior problems ın pre-school period

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 2, 95 - 126, 31.12.2022

Öz

The most general purpose of education is to ensure the development of the individual in every field. One of the points emphasized in fulfilling this purpose is behavioral problems. Behavioral problems, which are the subject of many researches, are the prerequisite for the individual to live harmoniously in society and have an important place in the social and emotional development of children, especially in the preschool period. The determination of studies on behavior problems in the preschool period is considered as a precedent for other studies to be carried out in this context. Accordingly, the documentary scanning model was used in this study, which aimed to examine the domestic postgraduate theses on the subject. The postgraduate theses constituting the data sources were obtained by using the Council of Higher Education Thesis Center. Thesis review form prepared by the researchers was used to collect the data. Each title was analyzed separately. As a result, general evaluations of postgraduate theses for the preschool period on behavioral problems were made. It was seen that 19 of the 104 postgraduate theses (LUT) examined in the study were at the "PhD" level and 85 at the "Master's degree" level. In addition, when analyzed by years, it is noteworthy that their number has increased until 2019. It was seen that these LUTs were published from 35 different universities. Marmara and Gazi Universities (n=13) share the first place among universities. When looked at on a departmental basis, it was seen that LOTs were published in 19 different sections. Among these, pre-school education takes the first place (n=45). It was observed that the survey (n=70) model was mostly used as the research model, and the random sampling method (n=28) was mostly used as the sample selection method. In general, it is noteworthy that the child is evaluated from different perspectives by defining behavioral problems. It is thought that the research will help to see the studies in the related field holistically and to see the deficiencies in the field. It will be designed for educators and projects to consider about behavioral issues (important issues) and will be given thoughtful information to educators and educators and nominated for holistic consideration on this topic.

Kaynakça

 • Ahi̇, B. & Kıldan, A. (2013). An overview of postgraduate thesis within the field of pre-school education in Turkey (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (27), 23-46.
 • Aksoy, P. (2019). Prevention programs for the development of social-emotional learning in preschool years. Online Submission, European Journal of Education Studies, 6(6), 1-14.
 • Aktan Acar, E., Erbaş, Y. H. & Eryaman, M. Y. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7 (4), 31-54. https://doi.org/10.51948/auad.979726
 • Aral, N, Fındık Tanrıbuyurdu, E., Yurteri̇ Ti̇ryaki̇, A., Sağlam, M. & Aysu, B. (2015). Türkiye’de çocuk gelişimi alanındaki lisansüstü tezlerin incelenmesi. Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, 14 (1), 7-16. https://doi.org/10.1501/Ashd_0000000103
 • Beavers, G.A., Iwata, B.A. & Lerman, D.C. (2013). Thirty years of research on the functional analysis of problem behavior. Journal of Applied Behavior Analysis, 46(1), 1-21. https://doi.org/10.1002/jaba.30
 • Banham Bridges, K. M. (2018). The social and emotional development of the pre-school child. London & New York: Routledge
 • Basit, O. & Deniz, Ü. (2021). Türkiye’de yapılan lisansüstü tezlerin okul öncesi dönem çocuklarının gelişimlerine etkisi: Bir meta analiz çalışması. TEBD, 19(1), 438-464. https://doi.org/10.37217/tebd.871668
 • Baykul, Y. (1992). Eğitim sisteminde değerlendirme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 85-94.
 • Bennett, K. J., Lipman, E. L., Brown, S., Racine, Y., Boyle, M. H., & Offord, D. R. (1999). Predicting conduct problems: Can high-risk children be identified in kindergarten and Grade 1? Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67(4), 470–480. https://doi.org/10.1037/0022-006X.67.4.470
 • Birgül Ergişi, A. & Köksal Akyol, A. (2018). Türkçe etkinliklerinin anasınıfına devam eden çocukların gelişimlerine etkisinin incelenmesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 709-730.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. 13. Baskı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Can Yaşar, M.& Aral, N. (2012). Türkiye'de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (22), 70-90. https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuefd/issue/19395/205990
 • Çifçi, T., Dere, F. & Eren, N. H. (2021). Türkiye’de okul öncesi eğitimi alanında değerler ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. International Journal of Field Education, 10 (1), 62-78.
 • Duhig, A. M., Renk, K., Epstein, M. K. & Phares, V. (2000). Interparental agreement on internalizing, externalizing, and total behavior problems: a meta-analysis. Clinical Psychology Science and Practice, 7(4), 435-453.
 • Eliot, L. (1999). What’s going on ın there? https://www.researchgate.net/profile/Lise_Eliot/publication/31862386_What's_Going_on_in_There_How_the_Brain_and_Mind_Develop_in_the_First_Five_Years_of_Life_L_Eliot/links/09e41511bd2911183e000000/Whats-Going-on-in-There-How-the-Brain-and-Mind-Develop-in-the-First-Five-Years-of-Life-L-Eliot.pdf
 • Ertürk, S. (1988). Türkiye’de eğitim felsefesi sorunu. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 11-16.
 • Gökçe, N. , Erdoğan, B. M. , Kızıl Yatmaz, A. , Avaroğlu, N. & Çok, Y. (2021). Okul öncesi dönem çocuklarının covid-19 salgın süreci ve etkilerine ilişkin görüşleri. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 4 (1), 101-113. https://doi.org/10.52974/jena.936048
 • Güven, E. (2013). Çocuğun davranış sorunları ile algıladığı anne baba çatışması arasındaki ilişkiler: duygu sosyalleştirmenin aracı rolü. (Tez No. 330324). [Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı]. Ankara.
 • Im, G. W., Jiar, Y. K. & Talib, R. Bt. (2019). Development of preschool social emotional inventory for preschoolers: a preliminary study. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), 8(1), 158-164. http://doi.org/10.11591/ijere.v8i1.17798
 • Işık, E. (2021). Erken çocuklukta görülen davranış problemlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40), 183-226. https://doi.org/10.21550/sosbilder.854768
 • Kadan, G. (2019). Çocuk haklarına yönelik nitel araştırma deseninde yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Avrasya Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 88-98. https://dergipark.org.tr/en/pub/avrasyasbd/issue/45508/467699.
 • Kanlıkılıçer, P. (2005). Okul öncesi davranış sorunları tarama ölçeği: Geçerlilik güvenilirlik çalışması. (Tez No. 188733). [Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı]. İstanbul.
 • Karaca, N., Uzun, H. & Yasar, M.C. (2019). Türkiye’de erken çocukluk döneminde benlik kavramı ile ilgili yapılmış lisansüstü eğitim tezlerinin incelenmesi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 79-97. https://doi.org/10.29329/mjer.2019.218.5.
 • Karaduman, S. (2021). 4-5 Yaş çocuğu olan anne ve babaların kabul red düzeyleri, çocukların duygu düzenleme becerileri ve duygusal davranışsal problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Tez No. 692992) [Yüksek lisans tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi]. Bursa.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karoğlu, H.& Esen Çoban, A. (2019). Türkiye’de okul öncesi eğitimde dil gelişimi ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 211-229. https://doi.org/10.17556/erziefd.432657
 • Kaytez, N., Kaytez, N.& Durualp, E. (2014). Türkiye’de okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(2), 110-122 . https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/7322/95830
 • Kiremit, RF (2019). Türkiye'de okul öncesi eğitimde dil gelişimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 159-174. https://doi.org/10.17494/ogusbd.548314
 • Ogelman, G. H. (2015). Türkiye’deki okul öncesi dönem sosyal beceri araştırmaları: 2000-2013 yılları arasındaki tezlerin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (2), 41-65. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ksusbd/issue/10291/126229
 • Özbey, S. (2012). Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60–72 aylık çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışlarının okul ve ev ortamına göre incelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 23(2), 21-32. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsh/issue/48425/613533
 • Payton, J.; Weissberg, R. P.; Durlak, J. A.; Dymnicki, A. B.; Taylor, R. D.; Schellinger, K. B. & Pachan, M. (2008). The positive impact of social and emotional learning for kindergarten to eighth-grade students: findings from three scientific reviews. technical report. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (NJ1). https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED505370.pdf
 • Piek, J. P., Bradbury, G.S.; Elsley, S. C. & Tate, L. (2008). Motor coordination and social–emotional behaviour in preschool‐aged children. International Journal of Disability, Development and Education, 55(2), 143-151. https://doi.org/10.1080/10349120802033592
 • Reyno, S.M. & McGrath, P.J. (2006), Predictors of parent training efficacy for child externalizing behavior problems – a meta-analytic review. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 47, 99-111. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2005.01544.x
 • Stemmler M., Lösel F., Beelmann A., Jaursch S.& Zenkert B. (2005). Child problem behavior in kindergarten and in primary school: A comparison between prediction configural frequency analysis and multiple regression. Psychology Science, 47(3/4), 467-478.
 • Şahin, G. & Bartan, M. (2017). Okul Öncesi Eğitim Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. International Journal of Social Science. 60 (2), 69-84, http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7256
 • Şahin, H. & Ömeroğlu, E. (2015). Psikososyal gelişim temelli eğitim programının anasınıfına devam eden çocukların duygusal zekâlarına etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2015(5). https://dergipark.org.tr/tr/pub/goputeb/issue/34517/381364
 • Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Uzun, H., Si̇msar, A.& Karaca, N. (2019). Türkiye’de erken çocukluk döneminde baba çocuk ilişkisi konusunda hazırlanan lisansüstü tezlerin incelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 1-8. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.578894
 • Ünsal, F. Ö. & Çelik, B. (2019). Erken çocuklukta sosyal duygusal gelişimi değerlendiren ölçme araçları. R.
 • Zembat & H. İ. Tunçeli (Ed.), Erken çocuklukta gelişimi değerlendirmede kullanılan güncel ölçme araçları. Ankara: Nobel.
 • Wilson, S. J. & Lipsey, M. W. (2008). School-based interventions for aggressive and disruptive behavior: update of a meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 33(2), 130-143.
 • Yalçın, V.; Uzun, H. & Dede, H. (2018). Türkiye’de erken çocukluk döneminde ebeveynler ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1(1), 1-12. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ueader/issue/41849/451158
 • Yeşilyaprak, B. (2008). Eğitimde rehberlik hizmetleri gelişimsel yaklaşım (16. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
 • Yök Atlas (2020). https://yokatlas.yok.gov.tr/universite.php

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Emine SİLDİR DAŞAR> (Sorumlu Yazar)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9664-8239
Türkiye


Ege AKGÜN>
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-7882-219X
Türkiye

Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür -
Erken Görünüm Tarihi 28 Aralık 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Sildir Daşar, E. & Akgün, E. (2022). Okul öncesi dönemde davranış sorunlarını konu alan yurtiçi lisansüstü tezlerin incelenmesi . Studies in Educational Research and Development , 6 (2) , 95-126 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/74367/1191469

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.