Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Analysis of Problem Posing Activities in Turkish and Canadian Mathematics Textbooks: A Comparative Study

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 148 - 179, 31.12.2021

Öz

It has been frequently reported in the literature that problem posing activities are an effective learning and instruction approach in mathematics instruction. In recent years, problem posing activities have been included in mathematics textbooks in Turkey. The present study aimed to compare the problem posing activities in Turkish and Canadian textbooks based on the learning area, grade level and problem posing types. The activities in the junior-high school mathematics textbooks published by the Ministry of National Education (MONE and private publishing houses and approved by the Turkish Education Board and the textbooks titled "Math Makes Sense" published by Pearson in Canada were compared with document analysis. One mathematics textbook employed in the instruction in each junior-high school grade level was selected in Turkey and Canada. Thus, eight mathematics textbooks were reviewed to achieve an equal distribution. In data analysis, a unique analysis form was developed based on the literature review. The authors comparatively analyzed the problem posing activities using the analysis form. The study findings demonstrated that there the number of problem posing activities was higher in Canadian textbooks when compared to Turkish textbooks. In Canadian mathematics textbooks, all three types of structured, semi-structured and free problem posing methods are employed. It was determined that structured and semi-structured problem posing types are included in Turkish mathematics textbooks. It was observed that the problem posing activity types in Canadian mathematics textbooks are more diverse. Furthermore, the number of activities that required prediction, interpretation and reasoning skills was higher in Canadian textbooks in addition to the problem posing skills when compared to Turkish textbooks. The analysis of the problem posing activities based on the grade level revealed that they were mostly included in the 5th grade textbooks in Turkey, while in Canada, the distribution of the activities was more homogeneous across the grade levels, but the highest number of activities was observed in the 8th grade textbook. Based on the learning area, it was determined that the number of problem posing activities was the highest in "Numbers and Operations" learning area in the mathematics textbooks in both countries. However, in the "Numbers and Operations" learning area, semi-structured problem posing types were higher in Turkish mathematics textbooks when compared to the Canadian textbooks. Based on the study findings, it could be suggested that a higher number and more diverse types of problem posing activities should be included, and the problem posing activities should be distributed homogeneously based on the learning area in Turkish textbooks.

Kaynakça

 • Alajmi, A., & Reys, R. (2007). Reasonable and reasonableness of answers: Kuwaiti middle school teachers’ perspectives. Educational Studies in Mathematics, 65(1), 77–94.
 • Altıntaş, Ş., & Keskin, C. (2019). Ortaokul matematik 7. sınıf ders kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Ekoyay Eğitim Yayıncılık.
 • Altun, M. (2012). İlköğretim ikinci kademede (6., 7. ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi [Teaching of Middle school mathematics]. Alfa Aktüel.
 • Altun, M., Arslan, Ç., & Yazgan, Y. (2004). Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 131- 147.
 • Amet, E. I., Tapan-Broutin, M. S., & Yılmaz, G. K. (2019). Türkiye–Yunanistan Matematik Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi: Pisagor Teoremi ve Temellendirilmesi Örneği. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 534-548.
 • Appel, R., Chichak, D., Jeroski, S., Morrow, P., Wortzman, R., Brown, T., Harcourt, L., Kinsman L., Nicolson, C.P. (2008). Math Makes Sense 5. Toronto, Ontorio: Pearson Education Canada.
 • Appel, R., D’ Amour, L., Maurer, G.S., Nicolson, P.C., Brown, T., Jeroski, S., Morrow, P., & Sul, G. (2009). Math Makes Sense 6. Toronto, Ontorio: Pearson Education Canada.
 • Baron, L., Davis, G., Ludwig, S., Neel, K., Sidley, R., Brown, T., Jeroski, S., Milne, E., Pusic, J., & Sufrin, D. (2008). Math Makes Sense 8. Toronto, Ontorio: Pearson Education Canada.
 • Bayazit, İ., & Dönmez, S. M. K. (2017). Öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin orantısal akıl yürütme gerektiren durumlar bağlamında incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(1), 130-160.
 • Bilen, O. (2019). Ortaokul matematik 5. sınıf ders kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Tuna Matbaacılık San. Ve Tic. A.Ş.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40.
 • Böge, H., & Akıllı, R. (2019). Ortaokul Matematik 6. Sınıf Ders Kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: MEB Komisyon.
 • Cai, J., & Jiang, C. (2017). An analysis of problem-posing tasks in Chinese and US elementary mathematics textbooks. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(8), 1521-1540.
 • Cai, J., Hwang, S., Jiang, C., & Silber, S. (2015). Problem-posing research in mathematics education: Some answered and unanswered questions. In F. M. Singer, N. F. Ellerton, & J. Cai (Eds.), Mathematical problem solving: From research to effective practice (pp. 3-34). Springer
 • Çağlayan, N., Dağıstan, A., & Korkmaz, B. (2019). Ortaokul matematik 6. sınıf ders kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: MEB Komisyon.
 • Çıldır, S., & Sezen, N. (2011). Skill levels of prospective physics teachers on problem posing. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 105-116.
 • Çelik, D., & Cinemre, Y. (2012). İlköğretim 8. sınıf matematik ders kitabının eğitimsel tasarımına ilişkin öğretmen ve uzman görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 42(194), 216-239.
 • Davis, E. A., & Krajcik, J. S. (2005). Designing educative curriculum materials to promote teacher learning. Educational researcher, 34(3), 3-14.
 • Deringöl, Y. (2020). Problem posing activities in primary school mathematics textbooks. İlköğretim Online, 19(3), 1619-1646.
 • El Sayed, R. A. E. (2002). Effectiveness of problem posing strategies on prospective mathematics teachers’ problem solving performance. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 25(1), 56-69. https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs375/fa18/resources /Omanproblemssolving.pdf.
 • Erbaş, A., Alacacı, C., & Bulut, M. (2012). A comparison of mathematics textbooks from Turkey, Singapore, and the United States of America. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(3), 2324- 2330.
 • Ev-Çimen, E., & Yıldız, Ş. (2017). Ortaokul matematik ders kitaplarında yer verilenproblem kurma etkinliklerinin incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, 8(3), 378-407.
 • Fan, L., Zhu, Y., & Miao, Z. (2013). Textbook research in mathematics education: development status and directions. ZDM, 45(5), 633-646.
 • Garneau, M., Pusic, J., Neel, K., Jeroski, S., Ludwig, S., Sidley, R., Mason, R., & Brown, T. (2007). Math Makes Sense 7. Toronto, Ontorio: Pearson Education Canada.
 • Gonzales, N. A. (1994). Problem posing: A neglected component in mathematics courses for prospective elementary and middle school teachers. School Science and Mathematics, 94(2), 78-84. https://doi.org/10.1111/j.1949- 8594.1994.tb12295.x
 • Gökçek, T. (2011). 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen perspektifiyle değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 41(190), 293-308.
 • Gracin, D. G., & Matić, L. J. (2016). The role of mathematics textbooks in lower secondary education in Croatia: An empirical study. The Mathematics Educator, 16(2), 31–58.
 • Haggarty, L. & Pepin, S. (2002). An investigation of mathematics textbooks and their use in English, French and German classrooms: who gets an opportunity to learn what? British Educational Research Journal, 28(4), 567-590.
 • Howson, G. (2013). The development of mathematics textbooks: Historical reflections from a personal perspective. ZDM:Mathematics Education, 45(5), 647-658.
 • Işık, C. (2003). İlköğretim okullarının 7. sınıflarında okutulan matematik ders kitaplarının içerik, öğrenci seviyesine uygunluk ve anlamlı öğrenmeye katkısı yönünden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Işık, C. (2008). İlköğretim ikinci kademesinde matematik öğretmenlerinin matematik ders kitabı kullanımını etkileyen etmenler ve beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 163-176.
 • Işık, C. ve Kar, T. (2012). Matematik dersinde problem kurmaya yönelik öğretmen görüşleri üzerine nitel bir çalışma. Milli Eğitim Dergisi, 194, 199-215.
 • Kalaycı, Y. (2014). İlkokul-ortaokul matematik ders ve öğrenci çalışma kitaplarındaki problem kurma etkinliklerinin incelenmesi ve problem kurmaya yönelik öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Master Thesis, University of Atatürk, Erzurum, Turkey.
 • Khalidova, E. S., & Tapan-Broutin, M. S. (2017). Türkiye-Kazakistan ilköğretim matematik ders kitapları üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1957-1973.
 • Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,15, 170-189.
 • Kojima, K., Miwa, K. & Matsui, T. (2015). Experimental study of learning support through examples in mathematical problem posing. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 10(1), 1-18. https://doi.org/10.1007/s41039- 015-0001-5
 • Kul, U., & Çelik, S. (2020). A Meta-analysis of the impact of problem posing strategies on students’ learning of mathematics. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala,12(3), 341-368.https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/325
 • Kul, Ü., Sevimli, E., & Aksu, Z. (2018). A Comparison of mathematics questions in Turkish and Canadian school textbooks in terms of synthesized taxonomy. Turkish Journal of Education, 7(3), 136-155.
 • Miles, B., M., & Huberman, A., M. (1994). Qualitative data analysis (21 Ed.). London: Sage Publication.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). İlkokul ve ortaokul matematik dersi öğretim programı. Ankara: MEB Basımevi.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., Kelly, D. L., & Fishbein, B. (2020). TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center website: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/international-results/
 • Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 International Results in Mathematics. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standard for school mathematics. National Council of Teachers of Mathematics Oates, T. (2014). Why textbooks count: A Policy Paper. Retrieved December 28, 2020 fromhttps://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/181744-why-textbooks-count-tim-oates.pdf.
 • Ontario Ministry of Education (OME). (2005). Mathematics curriculum grades 1–8. Ottawa, ON: Queen’s Printer for Ontario.
 • Özgeldi, M. (2012). Explaining dimensions of middle school mathematics teachers’ use of textbooks. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 24-36.
 • Pepin, B., & Haggarty, L. (2001). Mathematics textbooks and their use in English, French and German classrooms: a way to understand teaching and learning cultures. ZDM: The International Journal on Mathematics Education, 33(5), 158-175.
 • Plianram, S., & Inprasitha, M. (2012). Exploring elementary Thai teachers’ use of mathematics textbook. Creative Education, 3(6), 692–695.
 • Polya, G. (1973). How to solve it: A new aspect of mathematical method (2nd ed.). Princeton University Press.
 • Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers’ use of mathematics curricula. Review of educational research, 75(2), 211-246.
 • Stein, M., Remillard, J., & Smith, M. (2007). How curriculum influences students’ learning. In F. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 557–628). Charlotte: Information Age.
 • Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’ problem posing. In P. Clarkson (Ed.), Technology in mathematics education (pp. 518-525). Mathematics Education Research Group of Australasia
 • Thomson, S. & Fleming, N. (2004). Summing it up: Mathematics achievement in Australian schools in TIMSS 2002. Melbourne: ACER.
 • Törnroos, J. (2005). Mathematics textbooks, opportunity to learn and student achievement. Studies in Educational Evaluation, 31(4), 315-327.
 • Ubuz, B., & Sarpkaya, G. (2014). İlköğretim 6. sınıf cebirsel görevlerin bilişsel istem seviyelerine göre incelenmesi: Ders kitapları ve sınıf uygulamaları. Elementary Education Online, 13(2), 594-606.
 • Uğurel, I., Bukova-Güzel, E., & Kula, S. (2010). Matematik öğretmenlerinin öğrenme etkinlikleri hakkındaki görüş ve deneyimleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 103- 123.
 • Ulusoy, F., & İncikabı, L. (2020). Middle School Teachers’ Use of Compulsory Textbooks in Instruction of Mathematics. International journal for mathematics teaching and learning, 21(1), 1-18.
 • Ünlü, M., & Aktaş, G. S. (2017). Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının cebirsel ifade ve denklemlere yönelik kurdukları problemlerin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(1), 161-187.
 • Yağan, S. A. (2020). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri 5. sınıf matematik ders kitabı örneklerinin karşılaştırılması. Asya Studies, 4(11), 1-19.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Türkiye ve Kanada Matematik ders kitaplarında yer alan problem kurma etkinliklerinin incelenmesi: Bir karşılaştırma araştırması

Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2, 148 - 179, 31.12.2021

Öz

Problem kurma etkinliklerinin matematik öğretimi sürecinde etkili bir öğrenme ve öğretim yaklaşımı olduğu alanyazın çalışmalarında sıklıkla belirtilmektedir. Son yıllarda ülkemizdeki matematik ders kitaplarında da problem kurma etkinliklerine yer verilmektedir. Bu çalışmada da Türkiye’de ve Kanada’da kullanılan ders kitaplarında bulunan problem kurma etkinliklerinin, öğrenme alanı, sınıf düzeyi ve problem kurma türlerine göre karşılaştırılması amaçlanmıştır. Türkiye’de Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanan Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) ve özel yayınevlerine ait ortaokul düzeyindeki matematik ders kitapları ile Kanada’daki Pearson Yayınevine ait “Math Makes Sense” adlı ders kitaplarında yer alan etkinlikler doküman incelemesi yoluyla karşılaştırılmıştır. Türkiye’de ve Kanada’da okutulan matematik ders kitaplarından ortaokul sınıf seviyelerinden birer kitap seçilmiştir. Böylelikle sekiz matematik ders kitabı incelenerek ders kitaplarında eşit sayıda dağılım olması sağlanmıştır. Verilerin analizi sürecinde ise alanyazından yararlanılarak bu araştırmaya özgü analiz formu geliştirilmiştir. Bu forma göre araştırmacılar, problem kurma etkinliklerini karşılaştırmalı olarak analiz etmişlerdir. Araştırmanın bulgularına göre Kanada’da kullanılan ders kitaplarında, Türkiye’de kullanılan ders kitaplarına kıyasla daha fazla sayıda problem kurma etkinliği olduğu görülmüştür. Kanada’da kullanılan matematik ders kitaplarında, yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve serbest problem kurma türünün üçüne de yer verildiği; Türkiye’de kullanılan matematik ders kitaplarında ise yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış problem kurma türlerine yer verildiği belirlenmiştir. Kanada’da kullanılan matematik ders kitaplarındaki problem kurma etkinlik türlerinin kendi içinde daha çok çeşitlilik gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca Kanada’da kullanılan ders kitaplarında, Türkiye’de kullanılan ders kitaplarına kıyasla problem kurma becerisi yanında, tahmin etme, açıklama, muhakeme etme gibi beceriler gerektiren etkinliklerin sayısının daha fazla olduğu görülmüştür. Sınıf seviyesine göre problem kurma etkinliklerine bakıldığında Türkiye’de kullanılan ders kitaplarında bunun en çok 5. sınıfta olduğu; Kanada’da kullanılan ders kitaplarında ise en çok 8. sınıfta olmasının yanı sıra sınıf seviyelerine göre dağılımın daha homojen olduğu görülmüştür. Öğrenme alanlarına göre bakıldığında ise her iki ülkede kullanılan matematik ders kitaplarında, “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanında daha fazla problem kurma etkinliğinin yer aldığı belirlenmiştir. Ancak “Sayılar ve İşlemler” öğrenme alanında Türkiye’deki matematik ders kitaplarında yer alan yarı yapılandırılmış problem kurma türleri, Kanada’ya göre daha fazla çeşitlilik göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, Türkiye’deki ders kitaplarında daha çok türde ve çok sayıda problem kurma etkinliklere yer verilmesi ve problem kurma etkinliklerinin öğrenme alanlarına homojen dağılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Alajmi, A., & Reys, R. (2007). Reasonable and reasonableness of answers: Kuwaiti middle school teachers’ perspectives. Educational Studies in Mathematics, 65(1), 77–94.
 • Altıntaş, Ş., & Keskin, C. (2019). Ortaokul matematik 7. sınıf ders kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Ekoyay Eğitim Yayıncılık.
 • Altun, M. (2012). İlköğretim ikinci kademede (6., 7. ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi [Teaching of Middle school mathematics]. Alfa Aktüel.
 • Altun, M., Arslan, Ç., & Yazgan, Y. (2004). Lise matematik ders kitaplarının kullanım şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 131- 147.
 • Amet, E. I., Tapan-Broutin, M. S., & Yılmaz, G. K. (2019). Türkiye–Yunanistan Matematik Ders Kitaplarının Karşılaştırmalı Analizi: Pisagor Teoremi ve Temellendirilmesi Örneği. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 534-548.
 • Appel, R., Chichak, D., Jeroski, S., Morrow, P., Wortzman, R., Brown, T., Harcourt, L., Kinsman L., Nicolson, C.P. (2008). Math Makes Sense 5. Toronto, Ontorio: Pearson Education Canada.
 • Appel, R., D’ Amour, L., Maurer, G.S., Nicolson, P.C., Brown, T., Jeroski, S., Morrow, P., & Sul, G. (2009). Math Makes Sense 6. Toronto, Ontorio: Pearson Education Canada.
 • Baron, L., Davis, G., Ludwig, S., Neel, K., Sidley, R., Brown, T., Jeroski, S., Milne, E., Pusic, J., & Sufrin, D. (2008). Math Makes Sense 8. Toronto, Ontorio: Pearson Education Canada.
 • Bayazit, İ., & Dönmez, S. M. K. (2017). Öğretmen adaylarının problem kurma becerilerinin orantısal akıl yürütme gerektiren durumlar bağlamında incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(1), 130-160.
 • Bilen, O. (2019). Ortaokul matematik 5. sınıf ders kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: Tuna Matbaacılık San. Ve Tic. A.Ş.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40.
 • Böge, H., & Akıllı, R. (2019). Ortaokul Matematik 6. Sınıf Ders Kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: MEB Komisyon.
 • Cai, J., & Jiang, C. (2017). An analysis of problem-posing tasks in Chinese and US elementary mathematics textbooks. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(8), 1521-1540.
 • Cai, J., Hwang, S., Jiang, C., & Silber, S. (2015). Problem-posing research in mathematics education: Some answered and unanswered questions. In F. M. Singer, N. F. Ellerton, & J. Cai (Eds.), Mathematical problem solving: From research to effective practice (pp. 3-34). Springer
 • Çağlayan, N., Dağıstan, A., & Korkmaz, B. (2019). Ortaokul matematik 6. sınıf ders kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara: MEB Komisyon.
 • Çıldır, S., & Sezen, N. (2011). Skill levels of prospective physics teachers on problem posing. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 105-116.
 • Çelik, D., & Cinemre, Y. (2012). İlköğretim 8. sınıf matematik ders kitabının eğitimsel tasarımına ilişkin öğretmen ve uzman görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 42(194), 216-239.
 • Davis, E. A., & Krajcik, J. S. (2005). Designing educative curriculum materials to promote teacher learning. Educational researcher, 34(3), 3-14.
 • Deringöl, Y. (2020). Problem posing activities in primary school mathematics textbooks. İlköğretim Online, 19(3), 1619-1646.
 • El Sayed, R. A. E. (2002). Effectiveness of problem posing strategies on prospective mathematics teachers’ problem solving performance. Journal of Science and Mathematics Education in Southeast Asia, 25(1), 56-69. https://inst.eecs.berkeley.edu/~cs375/fa18/resources /Omanproblemssolving.pdf.
 • Erbaş, A., Alacacı, C., & Bulut, M. (2012). A comparison of mathematics textbooks from Turkey, Singapore, and the United States of America. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(3), 2324- 2330.
 • Ev-Çimen, E., & Yıldız, Ş. (2017). Ortaokul matematik ders kitaplarında yer verilenproblem kurma etkinliklerinin incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, 8(3), 378-407.
 • Fan, L., Zhu, Y., & Miao, Z. (2013). Textbook research in mathematics education: development status and directions. ZDM, 45(5), 633-646.
 • Garneau, M., Pusic, J., Neel, K., Jeroski, S., Ludwig, S., Sidley, R., Mason, R., & Brown, T. (2007). Math Makes Sense 7. Toronto, Ontorio: Pearson Education Canada.
 • Gonzales, N. A. (1994). Problem posing: A neglected component in mathematics courses for prospective elementary and middle school teachers. School Science and Mathematics, 94(2), 78-84. https://doi.org/10.1111/j.1949- 8594.1994.tb12295.x
 • Gökçek, T. (2011). 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretmen perspektifiyle değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 41(190), 293-308.
 • Gracin, D. G., & Matić, L. J. (2016). The role of mathematics textbooks in lower secondary education in Croatia: An empirical study. The Mathematics Educator, 16(2), 31–58.
 • Haggarty, L. & Pepin, S. (2002). An investigation of mathematics textbooks and their use in English, French and German classrooms: who gets an opportunity to learn what? British Educational Research Journal, 28(4), 567-590.
 • Howson, G. (2013). The development of mathematics textbooks: Historical reflections from a personal perspective. ZDM:Mathematics Education, 45(5), 647-658.
 • Işık, C. (2003). İlköğretim okullarının 7. sınıflarında okutulan matematik ders kitaplarının içerik, öğrenci seviyesine uygunluk ve anlamlı öğrenmeye katkısı yönünden değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Işık, C. (2008). İlköğretim ikinci kademesinde matematik öğretmenlerinin matematik ders kitabı kullanımını etkileyen etmenler ve beklentileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1), 163-176.
 • Işık, C. ve Kar, T. (2012). Matematik dersinde problem kurmaya yönelik öğretmen görüşleri üzerine nitel bir çalışma. Milli Eğitim Dergisi, 194, 199-215.
 • Kalaycı, Y. (2014). İlkokul-ortaokul matematik ders ve öğrenci çalışma kitaplarındaki problem kurma etkinliklerinin incelenmesi ve problem kurmaya yönelik öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Master Thesis, University of Atatürk, Erzurum, Turkey.
 • Khalidova, E. S., & Tapan-Broutin, M. S. (2017). Türkiye-Kazakistan ilköğretim matematik ders kitapları üzerinde karşılaştırmalı bir çalışma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 1957-1973.
 • Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,15, 170-189.
 • Kojima, K., Miwa, K. & Matsui, T. (2015). Experimental study of learning support through examples in mathematical problem posing. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 10(1), 1-18. https://doi.org/10.1007/s41039- 015-0001-5
 • Kul, U., & Çelik, S. (2020). A Meta-analysis of the impact of problem posing strategies on students’ learning of mathematics. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala,12(3), 341-368.https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/325
 • Kul, Ü., Sevimli, E., & Aksu, Z. (2018). A Comparison of mathematics questions in Turkish and Canadian school textbooks in terms of synthesized taxonomy. Turkish Journal of Education, 7(3), 136-155.
 • Miles, B., M., & Huberman, A., M. (1994). Qualitative data analysis (21 Ed.). London: Sage Publication.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). İlkokul ve ortaokul matematik dersi öğretim programı. Ankara: MEB Basımevi.
 • Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Foy, P., Kelly, D. L., & Fishbein, B. (2020). TIMSS 2019 International Results in Mathematics and Science. Retrieved from Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center website: https://timssandpirls.bc.edu/timss2019/international-results/
 • Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Foy, P., & Arora, A. (2012). TIMSS 2011 International Results in Mathematics. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
 • National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. (2000). Principles and standard for school mathematics. National Council of Teachers of Mathematics Oates, T. (2014). Why textbooks count: A Policy Paper. Retrieved December 28, 2020 fromhttps://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/181744-why-textbooks-count-tim-oates.pdf.
 • Ontario Ministry of Education (OME). (2005). Mathematics curriculum grades 1–8. Ottawa, ON: Queen’s Printer for Ontario.
 • Özgeldi, M. (2012). Explaining dimensions of middle school mathematics teachers’ use of textbooks. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 24-36.
 • Pepin, B., & Haggarty, L. (2001). Mathematics textbooks and their use in English, French and German classrooms: a way to understand teaching and learning cultures. ZDM: The International Journal on Mathematics Education, 33(5), 158-175.
 • Plianram, S., & Inprasitha, M. (2012). Exploring elementary Thai teachers’ use of mathematics textbook. Creative Education, 3(6), 692–695.
 • Polya, G. (1973). How to solve it: A new aspect of mathematical method (2nd ed.). Princeton University Press.
 • Remillard, J. T. (2005). Examining key concepts in research on teachers’ use of mathematics curricula. Review of educational research, 75(2), 211-246.
 • Stein, M., Remillard, J., & Smith, M. (2007). How curriculum influences students’ learning. In F. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 557–628). Charlotte: Information Age.
 • Stoyanova, E., & Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’ problem posing. In P. Clarkson (Ed.), Technology in mathematics education (pp. 518-525). Mathematics Education Research Group of Australasia
 • Thomson, S. & Fleming, N. (2004). Summing it up: Mathematics achievement in Australian schools in TIMSS 2002. Melbourne: ACER.
 • Törnroos, J. (2005). Mathematics textbooks, opportunity to learn and student achievement. Studies in Educational Evaluation, 31(4), 315-327.
 • Ubuz, B., & Sarpkaya, G. (2014). İlköğretim 6. sınıf cebirsel görevlerin bilişsel istem seviyelerine göre incelenmesi: Ders kitapları ve sınıf uygulamaları. Elementary Education Online, 13(2), 594-606.
 • Uğurel, I., Bukova-Güzel, E., & Kula, S. (2010). Matematik öğretmenlerinin öğrenme etkinlikleri hakkındaki görüş ve deneyimleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 103- 123.
 • Ulusoy, F., & İncikabı, L. (2020). Middle School Teachers’ Use of Compulsory Textbooks in Instruction of Mathematics. International journal for mathematics teaching and learning, 21(1), 1-18.
 • Ünlü, M., & Aktaş, G. S. (2017). Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının cebirsel ifade ve denklemlere yönelik kurdukları problemlerin incelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(1), 161-187.
 • Yağan, S. A. (2020). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri 5. sınıf matematik ders kitabı örneklerinin karşılaştırılması. Asya Studies, 4(11), 1-19.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Research Articles
Yazarlar

Sedef ÇELİK (Sorumlu Yazar)
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9242-8009
Türkiye


Ümit KUL
Artvin Çoruh Üniversitesi
0000-0002-3651-4519
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çelik, S. & Kul, Ü. (2021). Türkiye ve Kanada Matematik ders kitaplarında yer alan problem kurma etkinliklerinin incelenmesi: Bir karşılaştırma araştırması . Studies in Educational Research and Development , 5 (2) , 148-179 . Retrieved from http://serd.artvin.edu.tr/tr/pub/issue/67360/943608

88x31.pngStudies in Educational Research and Development (SERD) dergisi Creative Commons 4.0 ile lisanlanmıştır.